Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове рачунарске технологије

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Нове рачунарске технологије има за циљ да оспособи студенте за коришћење и развијање технологија у областима програмирања, умрежавања, база података и мултимедија.

Циљеви студијског програма Нове рачунарске технологије су:

 • да припреми стручњаке у области рачунарских технологија за успешне и продуктивне носиоце струке у привреди, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне да пруже допринос напретку и развоју струке и сектора у коме раде; 
 • да пружи вештине и знања потребна за рад у областима ослоњеним на рачунарске технологије, као и за наставак истраживања и студија у овој области.

Савладавањем студијског програма Нове рачунарске технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди компетенције неопходне за прихватање иновација у свим правцима даљег развоја рачунарских технологија;
 • умеће учења, организације времена за учење, издвајања корисних информација из обиља информација на интернету и ван њега, анализе и примене информација, као и самопровере знања у изабраној области;
 • да обезбеди компетенције за пословну комуникацију и изражавање креативних идеја;
 • да обезбеди компетенције за комуникацију, тимски и индивидуалан рад у струци;
 • да обезбеди компетенције за целоживотно учење у изабраној области;
 • да развија и одржава софтвер, користећи актуелне програмске језике, развојна окружења и алате, под актуелним оперативним системима;
 • да пројектује и одржава информационе системе, њихове базе података и апликације за управљање базама података;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • да развија мултимедијалне садржаје и алате за развој ових садржаја;
 • да учествује у даљем развоју савремених рачунарских информационо-комуникационих технологија: интернет, веб, мобилних и интелигентних технологија.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: по договору
 • Уторак: по договору
 • Среда: по договору
 • Четвртак: по договору
 • Петак: по договору

Секретар студијског програма

инж. Мартина Николић

инж. Мартина Николић

Kабинет: 408

Eлектронска пошта: martina.nikolic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: договор путем мејла
 • Уторак: договор путем мејла
 • Среда: договор путем мејла
 • Четвртак: договор путем мејла
 • Петак: договор путем мејла
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
100117 Немачки језик изборни 4
101507 Енглески језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
130107 Архитектура и организација рачунара 1 изборни 6
151907 Основи информационих технологија изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
130207 Архитектура и организација рачунара 2 изборни 6
150107 Дигиталне мултимедије изборни 6
100507 Дискретна математика изборни 6
130307 Основи програмирања изборни 6
150307 Рачунарска графика изборни 6
150207 Увод у објектно програмирање изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150407 Базе података изборни 6
171007 Веб дизајн изборни 6
100607 Вероватноћа и статистика изборни 6
130607 Програмски језици изборни 6
150507 Рачунари и периферије изборни 6
150711 Увод у Интернет технологије изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150611 Анализа друштвених мрежа изборни 6
130907 Интеракција човек - рачунар изборни 6
150211 Објектно орјентисано пројектовање изборни 6
151107 Оперативни системи 1 изборни 6
130707 Рачунарске мреже изборни 6
151307 Технике визуелног програмирања изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
160217 Дизајн штампе изборни 6
151207 Интернет програмирање изборни 6
151707 Оперативни системи 2 изборни 6
150217 Пројектовање рачунарских игара изборни 6
151607 Сигурност информационих система изборни 6
150177 Тестирање софтвера изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
151407 Интеграција софтверских технологија изборни 6
151507 Интелигентни системи и технологије изборни 6
161407 Компјутерска анимација изборни 6
150311 Релационе базе података изборни 6
150511 Технологије за електронско учење изборни 6
150411 Функционално програмирање изборни 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00