Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Информациони системи

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер информационих технологија и система. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Информациони системи има за циљ да оспособи студенте за пројектовање, реализацију и примену информационих система, као и примену савремених информационо-комуникационих технологија у пословању.

Циљеви студијског програма Информациони системи су:

 • оспособљавање за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • оспособљавање за пројектовање и израду софтверских апликација за потребе клијената, укључујући и динамичке веб сајтове-електронске продавнице;
 • оспособљавање за послове имплементације електронског пословања у привредним друштвима, финансијском сектору, локалној и државној управи и јавним службама;
 • оспособљавање за пројектовање, имплементацију и одржавање рачунарских мрежа;
 • планирање и реализацију маркетинг кампања преко различитих канала оглашавања, укључујући и Интернет;
 • оспособљавање за менаџмент малим и средњим предузећима, финансијским сектором и јавним службама.

Савладавањем студијског програма Информациони системи, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује савремене програмске алате и технике;
 • за пројектовање, реализацију и администрацију информационих система;
 • да пројектује и реализује интернет апликације;
 • да повезује знања из информационих технологија, електронског пословања, менаџмента и маркетинга;
 • да успешно управља предузећем;
 • да анализира сложене системе електронског пословања и изради бизнис план са анализом ризика;
 • за пројектовање, израду и публиковање динамичких веб локација;
 • за тимски рад и пословну комуникацију са људима других култура.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Нада Михаиловић слика

др Нада Михаиловић

Kабинет: 505

Eлектронска пошта: nada.staletic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 17:30 - 19:30
 • Петак: 14:00 - 16:00

Секретар студијског програма

маст. инж. Сара Савићевић

маст. инж. Сара Савићевић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: sara.savicevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 17:30-19:15
 • Четвртак: 12:15-14:00
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
101007 Електротехника обавезан 7
100307 Инжењерска математика обавезан 7
Студенти бирају један од следећих изборних предмета
100117 Немачки језик изборни 4
101507 Енглески језик изборни 4
Студенти бирају два од следећих изборних предмета
170107 Интернет сервиси изборни 6
171717 Менаџмент изборни 6
150207 Увод у објектно програмирање изборни 6
130117 Увод у рачунарство у облаку изборни 6
2. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
101307 Апликативни софтвер изборни 6
170117 Електронско пословање изборни 6
170917 Интернет маркетинг изборни 6
170111 Менаџмент продаје изборни 6
101407 Основи информатике и рачунарства изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150407 Базе података изборни 6
170807 Бизнис план изборни 6
171007 Веб дизајн изборни 6
100607 Вероватноћа и статистика изборни 6
150711 Увод у Интернет технологије изборни 6
172107 Управљање пројектима изборни 6
4. семестар
Студенти бирају пет од следећих изборних предмета
150611 Анализа друштвених мрежа изборни 6
170417 Електронска трговина изборни 6
150211 Објектно орјентисано пројектовање изборни 6
151107 Оперативни системи 1 изборни 6
171407 Пословна комуникација изборни 6
130707 Рачунарске мреже изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
170817 Безбедност и заштита информационих система изборни 6
171707 Електронско банкарство изборни 6
151207 Интернет програмирање изборни 6
170617 Пословни софтвер изборни 6
170511 Предузетништво изборни 6
130311 Програмирање веб апликација изборни 6
6. семестар
Студенти бирају четири од следећих изборних предмета
170717 Анализа података изборни 6
170317 Интернет интелигентних уређаја изборни 6
130417 Програмирање мобилних уређаја изборни 6
170517 Информациони системи обавезан 6
СП Стручна пракса обавезан 4
ЗР Завршни рад обавезан 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00