Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Анализа друштвених мрежа Шифра: 150611 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: -
Циљ: Разумевање општих концепата и технолошке инфраструктуре друштвених мрежа и друштвеног рачунарства; стицање теоријских и практичних знања везаних за област друштвеног умрежавања; упознавање са анализом и истраживањем података на друштвеним мрежама.
Исход: Након успешно завршеног курса студент: разуме опште концепте и технолошку инфраструктуру друштвених мрежа и друштвеног рачунарства, оспособљен је за анализу и истраживање података на друштвеним мрежама и оспособљен је да користи савремене технологије за рад са друштвеним мрежама и партиципативним вебом и да се укључи у даљи развој ових технологија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Досадашњи развој WWW. Web 2.0 и Web 3.0.
 3. Друштвене мреже. Појам, карактеристике и врсте.
 4. Покрет за отворени код. Отворени подаци, отворени садржаји.
 5. Анализа садржаја на друштвеним мрежама.
 6. Аналитика великих података (big data аналитика).
 7. Преглед првог дела градива
 8. Друштвени софтвер.
 9. Анализа друштвених мрежа (теорија графова и друштвене мреже).
 10. Друштвено процесирање информација, навигација и претрага.
 11. Системи за препоруке
 12. Механизми за развој поверења и репутације у друштвеним мрежама.
 13. Будућност друштвеног рачунарства.
 14. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. У лабораторији: прати предавања. Практична примена технологија за креирање друштвених мрежа и анализу садржаја на друштвеним мрежама. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/ACM Computing Curriculum: IT2008 IT body of knowledge: WS. Social software.
Литература
 1. Tara Calishain, Rael Dornfest, Google трикови, Компјутер библиотека, 2006.
 2. Hiroshi Ishikawa, Social Big Data Mining, CRC Press, 2015.
 3. Matthew A. Russell, Mining the Social Web: Analyzing Data from Facebook, Twitter, LinkedIn, and Other Social Media Sites, О'Reilly, 2011.
 4. D. Easley and J. Kleinberg, Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge University Press, New York, NY, USA, 2010.
 5. M. Tsvetovat and A. Kouznetsov, Social Network Analysis for Startups: Finding connections on the social web, O’Reilly Media, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
25
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
55
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00