Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аудио и видео технологије

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Аудио и видео технологије има за циљ да оспособи студенте за обављање послова у области аудио и видео технике и услужних делатности у области мултимедија.

Циљеви студијског програма Аудио и видео технологије су:

 • да пренесе знања и вештине из области аудио и видео технике;
 • да интегрише основна техничка, рачунарска, информатичка и уметничка знања, у складу са потребама производних, образовних и услужних делатности из аудио и видео технологије;
 • да се студенти оспособе за обављање послова у привредном и друштвеном, односно ванпривредном сектору;
 • да се студенти оспособе за тимски рад и за рад у мултикултуралној средини.

Савладавањем студијског програма Аудио и видео технологије, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује новине у струци стицањем знања из области продукције и постпродукције слике и звука, као и области примене технологија у 2D и 3D компјутерској анимацији у циљу креирања и презентације мултимедијалних садржаја;
 • да развија вештине и спретности у употреби знања, оспособљавањем за пројектовање и за дизајнирање аудио и видео система;
 • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања обраде аудио/видео сигнала и принципа дигиталних система у пројектовању, коришћењу и одржавању медијских и телекомуникационих система, употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са софтвером, нормама, правилима и стандардима у раду са аудио и видео сигналима, као и у области компјутерске анимације);
 • да пројектује и организује радне процесе, организује контролу производње аудио и видео уређаја, као и медијског материјала (аудио и видео снимака), да доноси оперативне одлуке о имплементацији, увођењу и начину праћења послова везаних за техничку подршку медијима;
 • о значају и стратегији заштите животне средине, као и обавезном укључивању заштите животне средине при градњи објеката, радећи пре свега на пројектовању заштите од буке у пословним и стамбеним објектима и мониторингу буке у радној и животној средини.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.


Руководилац студијског програма

др Владимир Церић слика

др Владимир Церић

Kабинет: 006

Eлектронска пошта: vladimir.ceric@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 12.00-14.00
 • Среда: 12.00-14.00

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Немања Јанковић

спец. струк. инж. Немања Јанковић

Kабинет: АВТ студио

Eлектронска пошта: nemanja.jankovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 14:00-15:00
 • Среда: 09:30-10:30
Наставни план и програм акредитован 2024. НПП - 2024
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ОА0015 Апликативни софтвер изборни 6
ОА0002 Електротехника обавезан 6
ОА0012 Енглески језик обавезан 6
ОА0001 Инжењерска математика обавезан 6
ОV0010 Информационе технологије изборни 6
OV0011 Основи акустике обавезан 6
2. семестар
ОV0039 Акустички дизајн просторија изборни 6
ОV0013 Дигиталне мултимедије обавезан 6
ОА0018 Електроника изборни 6
ОА0019 Основи информатике и рачунарства изборни 6
ОV0015 Основи програмирања изборни 6
ОV0014 Основи телевизије обавезан 6
ОV0012 Рачунарска графика обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
ОV0042 Аудио и видео апликације обавезан 6
ОV0040 Аудиотехника изборни 6
ОV0018 Веб дизајн изборни 6
ОV0044 МИДИ и синтеза звука изборни 6
ОV0020 Основи анимације изборни 6
ОV0041 Телевизијски и видео системи обавезан 6
ОV0017 Технике снимања слике обавезан 6
4. семестар
ОV0038 3Д моделовање изборни 6
ОV0023 Аудиоелектроника изборни 6
ОV0026 Емитовање и дистрибуција сигнала обавезан 6
ОV0022 Камера обавезан 6
ОV0024 Музички инструменти изборни 6
OI0023 Пословна комуникација изборни 6
ОV0027 Снимање звука обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
ОI0021 Анализа друштвених мрежа изборни 6
ОV0046 Дизајн штампе изборни 6
ОV0037 Компјутерска анимација изборни 6
ОV0035 Озвучавање изборни 6
ОV0028 Видео продукција обавезан 6
ОV0008 Стручна пракса обавезан 4
ОV0029 Телевизијска продукција обавезан 6
6. семестар
ОА0039 Бизнис план изборни 6
ОА0042 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
ОV0047 Дизајн звука обавезан 6
ОV0009 Завршни рад обавезан 5
ОV0048 Израда завршног рада обавезан 3
ОV0033 Музичка продукција обавезан 6
ОV0034 Мултимедијална продукција обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00