Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Акустички дизајн просторија Шифра: 161107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов:
Циљ: Циљ овог предмета је да се студенти упознају знањима и вештинама потребним за звучну заштиту и акустичку обраду простора.
Исход: Исход предмета је студент који је оспособљен за рад на пословима звучне заштите и акустичке обраде просторија.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови акустике просторија.
 2. Мерење и прорачун времена реверберације.
 3. Апсорпциони материјали и конструкције и њихова примена у акустичкој обради простора.
 4. Акустички дифузори њихова примена у акустичкој обради простора.
 5. Акустика малих просторија
 6. Акустичка обрада студијских простора различите намене
 7. Акустичка обрада концертних сала
 8. Основни елементи звучне заштите
 9. Мерење и прорачун изолационе моћи хомогених преграда
 10. Лаке сендвич преградне конструкције
 11. Пливајући подови, врата и прозори као елементи звучне заштите
 12. Студија случаја - анализа акустичке обраде претходно реализованог простора
 13. Студија случаја - анализа звучне заштите претходно реализованог простора
Практична настава:
 1. Мерење акустичког импулсног одзива
 2. Анализа резултата претходно измереног акустичког импулсног одзива
 3. Софтверско моделовање у акустичком дизајну
 4. Практична реализација пројекта акустике и звучне заштите
Литература
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099