Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

О нама

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је државна, самостална високошколска установа. Скраћени назив Школе је ВИШЕР. Оснивач Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду је Република Србија.  ВИШЕР је уписана у судски регистар који се води у Привредном суду у Београду. ВИШЕР је правни следбеник Више школе за образовање радника металске, електротехничке и саобраћајне струке, која је основана давне 1974. године (касније Виша школа за образовање радника, а потом Виша електро-металска школа). Од 1987. године до 2007. године, Школа је пословала под називом Виша електротехничка школа у Београду. Од 2002. године, наставни планови и програми Вишe електротехничкe школe у Београду су измењени и осавремењени по највишим стандардима који су у том периоду били важећи, а студије од тада трају три године.

У складу са Законом о високом образовању из 2005. године, Школа је 2007. године акредитована, добила је дозволу за рад и од тада носи назив Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Последњи поступак акредитације Школе и студијских програма  успешно је спроведен 2017. године. 

Основна делатност ВИШЕР је високо образовање, а поред основне делатности, ВИШЕР обавља и друге делатности за чије је обављање регистрована (издавање књига, истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама, консултантске делатности у области информационих технологија, трговина на мало у специјализованим продавницама, трговина на мало посредством поште или преко интернета). 

У ВИШЕР се организују и реализују основне, специјалистичке и мастер струковне студије. Струковне студије су врста студија у оквиру које се реализују струковни студијски програми, чији је основни циљ и сврха да оспособе студенте за примену и развој стручних знања и вештина из одређених области, односно да студенти усвоје стручна, практична и примењива знања и вештине, која ће им омогућити да се укључе у радне процесе. 

Основне струковне студије трају три године и њиховим успешним завршетком стиче се 180 ЕСПБ. У Школи се организује осам акредитованих студијских програма основних струковних студија:

 • Аудио и видео технологије,
 • Аутоматика и системи управљања возилима,
 • Еколошки инжењеринг,
 • Електроника и телекомуникације,
 • Информациони системи,
 • Нове енергетске технологије,
 • Нове рачунарске технологије,
 • Рачунарска техника

Специјалистичке струковне студије трају једну годину и њиховим успешним завршетком стиче се 60 ЕСПБ. У Школи се организује шест акредитованих студијских програма специјалистичких струковних студија:

 • Електроника и телекомуникације ,
 • Мехатроника,
 • Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија,
 • Нове енергетске технологије,
 • Нове рачунарске технологије,
 • Сигурност информационо-комуникационих система. 

Мастер струковне студије трају две године и њиховим успешним завршетком стиче се 120 ЕСПБ. У Школи се организују три акредитована студијска програма мастер струковних студија:

 • Електротехничко инжењерство,
 • Мултимедијално инжењерство и
 • Рачунарско инжењерство.

Усвојени концепти наставних планова и програма основних и мастер струковних студија, студентима ВИШЕР омогућавају да стекну петогодишње високо образовање у једној високообразовној установи, односно укупно 300 ЕСПБ.

Поред студијских програма основних, специјалистичких и мастер студија, ВИШЕР реализује и различите облике стручног усавршавања и оспособљавања. У ВИШЕР се, тренутно у фази пилот пројекта, реализују и кратки програми студија.

Како би осигурала веома добру позицију коју заузима у сфери струковног високог образовања у Републици Србији, ВИШЕР огроман значај придаје развоју и унапређењу своје делатности и услова рада. Велики део сопствених прихода Школе се константно, сваке године, инвестира у одржавање и опремање радних просторија, набавку опреме за образовање, али и стручно и професионално усавршавање запослених. Последицу таквог приступа развоју представља чињеница да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду евидентно једна од најопремљенијих образовних установа у Републици Србији. Све лабораторије ВИШЕР су опремљене најсавременијом опремом намењеном за одржавање лабораторијских вежби. Настава из сваког предмета покривена је одговарајућим уџбеницима, практикумима и другом помоћном литературом која се користи у настави. Наставници и сарадници запослени у ВИШЕР аутори су великог броја публикација, међу којима су уџбеници, монографије, збирке задатака и приручници за лабораторијске вежбе.

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, заједно са реномираним партнерима из Европе, окружења и Републике Србије, била је учесник на два успешно завршена Темпус пројекта, а тренутно је учесник на три актуелна Erasmus+ пројекта. Ускоро се очекује отпочињање нових међународних пројеката у оквиру Erasmus+ програма.


Основни подаци о Школи:

 • Адреса: Војводе Степе 283, 11 010 Вождовац, Београд  
 • Матични број: 07040512
 • ПИБ: 100373303
 • Текући рачун Школе: 840-1991666-39

© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099