Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Аутоматика и системи управљања возилима

Студијски програм Аутоматика и системи управљања возилима има за циљ да оспособи студенте за коришћење и примену напредних технологија за пројектовање, реализацију, испитивање, експлоатацију и одржавање процеса и система у индустрији и на возилима.

Циљеви студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима су:

  • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области аутоматике и система управљања возилима;
  • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају;
  • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из ове области, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Савладавањем студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима студент стиче опште и предметно специфичне способности:

  • да прати и примењује новине у струци (стицање знања из опште образовних предмета и савремених области аутоматике и рачунарства омогућавају да се са успехом прате области савремене аутоматизације и рачунарски управљаних процеса, као и система управљања у возилима);
  • да развија вештина и спретности у употреби знања (оспособљавање за пројектовање,реализацију и одржавање процеса и система аутоматизације);
  • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са општим и специфичним апликативним софтвером, нормама, правилима и стандардима у локализацији и отклањању кварова, као и принципима рада и захтевима различитих електро-машинских система у процесима и на возилима);
  • да пројектује и организује радне процесе, да пројектује и доноси оперативне одлуке о обиму, оправданости и праћењу пословања средњих и малих предузећа, ауто кућа, специјализованих сервиса, итд;
  • да учествује у тимском раду и буде пуноправни члан стручног и пословног тима;
  • да може наставити даље усавршавање на специјалистичким студијама.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Аутоматика и системи управљања возилима, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

мр Милија Џекулић слика

мр Милија Џекулић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Слободан Драшковић

маст. инж. Слободан Драшковић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 1
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101107 Електротехнички материјали и компоненте 6 изборни 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
101207 Физика 6 изборни 1
110107 Електроника 6 изборни 2
140107 Механика 6 изборни 2
140111 Основи дијагностике возила 6 изборни 2
120107 Основи електроенергетике 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
140217 Сигнали и системи 6 изборни 2
110507 Аналогна електроника 6 изборни 3
140207 Аутоматско управљање 1 6 изборни 3
140907 Елементи аутоматских система 6 изборни 3
130507 Микрорачунари 6 изборни 3
140407 Мотори са унутрашњим сагоревањем 6 изборни 3
140307 Сензори и актуатори 6 изборни 3
140607 Аутоматско управљање 2 6 изборни 4
110907 Дигитална електроника 6 изборни 4
121007 Електрични погони 6 изборни 4
140707 Мерења 1 6 изборни 4
140807 Моторна возила 6 изборни 4
140311 Системи паљења и убризгавања у ото моторима 6 изборни 4
170807 Бизнис план 6 изборни 5
111707 Енергетска електроника 6 изборни 5
141007 Мерења 2 6 изборни 5
140411 Системи убризгавања у дизел моторима 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 обавезан 5
141307 Управљање у реалном времену 6 изборни 5
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
150607 Микропроцесорски софтвер 6 изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије 6 изборни 6
141407 Роботика и аутоматизација 6 изборни 6
141512 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима 6 изборни 6
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099