Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аутоматика и системи управљања возилима

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Аутоматика и системи управљања возилима има за циљ да оспособи студенте за коришћење и примену напредних технологија за пројектовање, реализацију, испитивање, експлоатацију и одржавање процеса и система у индустрији и на возилима.

Циљеви студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима су:

 • да доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области аутоматике и система управљања возилима;
 • да се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају;
 • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умећима и вештинама из ове области, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање.

Савладавањем студијског програма Аутоматика и системи управљања возилима студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да прати и примењује новине у струци (стицање знања из општеобразовних предмета и савремених области аутоматике и рачунарства, омогућава да се са успехом прате области савремене аутоматизације и рачунарски управљаних процеса, као и система управљања у возилима);
 • да развија вештине и спретности у употреби знања (оспособљавање за пројектовање, реализацију и одржавање процеса и система аутоматизације);
 • да употребљава информационо-комуникациону технологију у овладавању знањима из одговарајућег подручја (употреба знања о коришћењу рачунарске технологије и уређаја, са општим и специфичним апликативним софтвером, нормама, правилима и стандардима у локализацији и отклањању кварова, као и принципима рада и захтевима различитих електро-машинских система у процесима и на возилима);
 • да пројектује и организује радне процесе, да пројектује и доноси оперативне одлуке о обиму, оправданости и праћењу пословања средњих и малих предузећа, ауто кућа, специјализованих сервиса, итд;
 • да учествује у тимском раду и буде пуноправни члан стручног и пословног тима;
 • да може наставити даље усавршавање на специјалистичким струковним студијама или мастер струковним студијама.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Слободан Драшковић слика

др Слободан Драшковић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: slobodan.draskovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 09:00-11:00 (17.6.)
 • Уторак: 09:00-11:00 (18.6.)

Секретар студијског програма

струк. инж. Игор Маринковић

струк. инж. Игор Маринковић

Kабинет: 104

Eлектронска пошта: igor.marinkovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Уторак: 11:00-12:00
 • Среда: 11:00-12:00
Наставни план и програм акредитован 2024. НПП - 2024
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ОА0015 Апликативни софтвер изборни 6
ОА0002 Електротехника обавезан 6
ОА0014 Електротехнички материјали и компоненте обавезан 6
ОА0012 Енглески језик обавезан 6
ОА0001 Инжењерска математика обавезан 6
ОА0016 Физика изборни 6
2. семестар
ОА0018 Електроника обавезан 6
ОА0020 Механика изборни 6
ОА0021 Основи дијагностике возила изборни 6
ОА0017 Основи електроенергетике изборни 6
ОА0019 Основи информатике и рачунарства обавезан 6
ОV0015 Основи програмирања изборни 6
ОА0022 Сигнали и системи обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
ОА0028 Аналогна електроника изборни 6
ОА0023 Аутоматско управљање обавезан 6
ОG0012 Електрични мотори изборни 6
ОА0024 Елементи аутоматских система обавезан 6
ОА0027 Микрорачунари обавезан 6
ОА0025 Мотори са унутрашњим сагоревањем изборни 6
OG0022 Нове енергетске технологије изборни 6
ОА0026 Сензори и актуатори изборни 6
4. семестар
ОА0032 Дигитална електроника изборни 6
ОG0015 Електричне инсталације и осветљење изборни 6
OA0034 Електрични погони обавезан 6
ОR0021 Мерења у електротехници обавезан 6
ОА0031 Моторна возила изборни 6
ОА0029 Примењена аутоматика обавезан 6
ОА0045 Системи линеарних актуатора изборни 6
ОА0033 Системи паљења и убризгавања у ото моторима изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
ОV0018 Веб дизајн изборни 6
ОR0022 Индустријска мерења изборни 6
OG0023 Одрживи развој изборни 6
ОА0037 Системи убризгавања у дизел моторима изборни 6
ОI0034 Управљање пројектима изборни 6
ОR0030 Микроконтролерски системи обавезан 6
ОА0010 Стручна пракса обавезан 4
ОА0038 Управљање у реалном времену обавезан 6
6. семестар
ОА0041 Обновљиви извори енергије изборни 6
ОА0042 Телекомуникациони сервиси и технологије изборни 6
ОА0046 3Д моделирање и 3Д штампа обавезан 6
ОА0036 Енергетска електроника обавезан 6
ОА0011 Завршни рад обавезан 5
ОА0047 Израда завршног рада обавезан 3
ОА0040 Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00