Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Роботика и аутоматизација Шифра: 141407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: -
Циљ: Циљ предмета је упознавање с основним теоријским аспектима савремене роботике и овладавање практичним знањима потребним за примену робота.
Исход: На крају предмета студенти ће бити оспособљени за коришћење роботске технологије, укључујући избор, увођење, програмирање и одржавање роботских система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у роботику и аутоматизацију.
 2. Класификација и компоненте роботских система.
 3. Кинематика робота.
 4. Планирање трајекторија.
 5. Динамика робота.
 6. Погонске јединице.
 7. Технике управљања роботима.
 8. Роботски сензори.
 9. Системи за програмирање робота.
 10. Аутоматизовани обрадни системи за малосеријску и великосеријску производњу.
 11. Фиксна аутоматизација.
 12. Флексибилна аутоматизација.
 13. Структура флексибилног производног система.
 14. Флексибилна ћелија, линија и систем.
 15. Хијерархија управљања флексибилног производног система.
Практична настава:
 1. Програмирање и софтверска симулација робота у виртуелној лабораторији.
 2. Дизајн и симулација појединих делова робота у CAD софтверу
Литература
 1. Б. Каран, Основи роботике, скрипта, Виша електротехничка школа, Београд, 2004.
 2. В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду, Београд, 1995.
 3. М. Вукобратовић и група коаутора, Увод у роботику, Институт “Михаило Пупин”, Београд, 1986.
 4. М. Вукобратовић, Примењена динамика манипулационих робота, Техничка књига, Београд, 1990.
 5. М. Вукобратовић и Д. Стокић, Управљање манипулационим роботима, Техничка књига, Београд, 1990.
 6. М. Поповић, Сензори у роботици, Виша електротехничка школа, Београд, 1996.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
30
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00