Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Електроника и телекомуникације

Студијски програм Електроника и телекомуникације има за циљ да оспособи студенте за изградњу, инсталацију, испитивање, експлоатацију и пројектовање уређаја, подсистема и система у области електронике и телекомуникација.

Циљеви студијског програма Електроника и телекомуникације су:

 • да се оспособи стручни кадар у области електронике и телекомуникација за потребе:
 • производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања;
 • институција ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању електронске опреме;
 • јавних предузећа у експлоатацији и одржавању.

Савладавањем студијског програма Електроника и телекомуникације, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да овлада базичним знањима у областима електронике, информационих и комуникационих технолoгија;
 • да развије способност разумевања система и савремених технологија, као и способност примене развијених знања у области савремених електронских и комуникационих система за потребе привреде и индустрије;
 • да овлада најактуелнијим знањима, умећима и вештинама,да се оспособи за креативан рад и тиме стекне сигурну основу за успешно запошљавање;
 • да се оспособи за реализациују и одржавање уређаја, система и подсистема из области електронике и телекомуникација;
 • развој креативности и склоности ка тимском раду у струци;
 • развој компетенција као што су спремност да се стално иде укорак с развојем и применом нових технологија у области електронике и телекомуникација и да се учествује у даљем развоју ових технологија;
 • ситцање основе за даље усавршавање и практичан рад у струци.

Стручни назив

Након завршених основних струковних студија Електроника и телекомуникације, студенти стичу звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

Руководилац студијског програма

др Славица Маринковић слика

др Славица Маринковић

Kабинет: 205

Eлектронска пошта: slavica.marinkovic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Ненад Толић

спец. струк. инж. Ненад Толић

Kабинет: 203A

Eлектронска пошта: nenad.tolic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 1
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101107 Електротехнички материјали и компоненте 6 изборни 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
110317 Основи телекомуникација 6 изборни 1
100207 Виша математика 6 изборни 2
120107 Основи електроенергетике 6 изборни 2
110207 Основи електронике 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
130307 Основи програмирања 6 изборни 2
140217 Сигнали и системи 6 изборни 2
110507 Аналогна електроника 6 изборни 3
140207 Аутоматско управљање 1 6 изборни 3
130507 Микрорачунари 6 изборни 3
160807 Телевизијски системи и видео технологије 6 изборни 3
110707 Телекомуникације 6 изборни 3
172107 Управљање пројектима 6 изборни 3
110407 Анализа кола 6 изборни 4
160507 Аудиоелектроника 6 изборни 4
110907 Дигитална електроника 6 изборни 4
110211 Дигитални системи преноса 6 изборни 4
110117 Интернет комуникације 6 изборни 4
140707 Мерења 1 6 изборни 4
111707 Енергетска електроника 6 изборни 5
141007 Мерења 2 6 изборни 5
111207 Мобилне телекомуникације 6 изборни 5
111407 Специјална електронска кола 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 обавезан 5
141307 Управљање у реалном времену 6 изборни 5
111607 Биомедицински уређаји 6 изборни 6
161707 Дигитална телевизија 6 изборни 6
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
111307 Микроконтролери 6 изборни 6
111807 Програмабилна логичка кола 6 изборни 6
110411 Телекомуникациони сервиси и технологије 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099