Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Аутоматско управљање 1 Шифра: 140207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је да студенти стекну знања о примени линеарних, непрекидних, временски инваријантних система.
Исход: По положеном испиту студент ће бити оспособљен да креира моделе линеарних, непрекидних, временски непроменљивих система, као и да испитује карактеристике добијених модела у временском и фреквенцијском домену.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод. Појам и дефиниција аутоматике. Основни задаци система САУ.
 2. Општа структура САУ. Развој математичког модела. Линеаризација.
 3. Анализа у временском домену. Полови и нуле. Корак одговора и системски параметри првог и другог реда.
 4. Карактеризација континуалних система у стационарном стању.
 5. Карактеризација континуалних система у прелазном режиму.
 6. Моделирање у временском домену. Простор стања. Конверзија функције преноса у простор стања.
 7. Алтернативне форме модела простора стања: каскадна и паралелна форма, Џорданова, контролабилна и опсервабилна канонична форма.
 8. Анализа у фреквенцијском домену. Фреквенцијске карактеристике система 1. и 2. реда.
 9. Бодеови дијаграми.
 10. Стабилност динамичких система, појам равнотежног стања.
 11. Алгебарски критеријуми испитивања стабилности линеарних система. Раусов критеријум.
 12. Хурвицов критеријум стабилности.
 13. Графоаналитички критеријуми стабилности. Никвистов критеријум. Критеријум Михајлова.
 14. Карактеризација САУ у комплексном домену – геометријско место корена.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Изводи се у хардверској лабораторији уз активно учешће студената. Студенти самостално или уз помоћ наставника решавају постављене задатке из области управљања. Решавање конкретних задатака на основу постављених вежби у Приручнику.
Литература
 1. Г. Дикић,Основе теорије аутоматског управљања, ВИШЕР, Београд, 2011.
 2. М.Стојић, Континуални системи аутоматског управљања, Наша књига, Београд, 1988.
 3. С.Турајлић, Т.Петровић, Системи аутоматског управљања – збирка решених задатака, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1984.
 4. Дикић Г., Кисић Е, Аутоматско управљање 1-приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00