Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Инструкције за плаћање и ценовник

Уплате на име школарине или на име накнада за друге услуге које нису обухваћене школарином, врше се на текући рачун 840-2119666-62.

У поље УПЛАТИЛАЦ уписује се ИМЕ и ПРЕЗИМЕ и АДРЕСА студента/уплатиоца. Уколико уплату у корист студента врши неко друго лице електронским путем (нпр. родитељ студента или фирма) па није могуће у поље "УПЛАТИЛАЦ" уписати име, презиме и адресу студента, потребно је у пољу "СВРХА УПЛАТЕ" прецизирати у корист ког студента се врши уплата (нпр. Школарина за студента Петра Петровића, број индекса АВТ-123/45).

У поље СВРХА УПЛАТЕ уписује се РАЗЛОГ ПЛАЋАЊА (школарина, пријава испита итд.).

У поље ПРИМАЛАЦ уписује се "Академија техничко-уметничких струковних студија Београд, Београд, Палилула, Старине Новака 24"

У поље ШИФРА ПЛАЋАЊА, у зависности од начина на који се врши плаћање, уписује се:

 • број “189”, ако се плаћање врши готовински у пошти или банци;
 • број “289”, ако се плаћање врши безготовински (електронским путем);

У поље РАЧУН ПРИМАОЦА уписује се “840-2119666-62

У поље ПОЗИВ НА БРОЈ уписује се БРОЈЧАНА КОМБИНАЦИЈА која се добија по систему:

1 – ШИФРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – БРОЈ ИНДЕКСА – ГОДИНА УПИСА – ШИФРА УПЛАТЕ

Дакле, у поље "позив на број" УВЕК и ОБАВЕЗНО се као прво уписује "1–", а потом се уписује бројчана комбинација која се добија по горе наведеном систему


Пример за попуњавање налога за уплату:

Шифре студијских програма су следеће:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШИФРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ЕЛИТЕ (Електроника и телекомуникације)

11

НЕТ (Нове енергетске технологије) и ЕН (Енергетика)

12

РТ (Рачунарска техника)

13

АСУВ (Аутоматика и системи управљања возилима) и АТ (Аутоматика)

14

НРТ (Нове рачунарске технологије)

15

МЕТ (Менаџмент у електротехници)

16

АВТ (Аудио и видео технологије)

17

ИС (Информациони системи) и ЕПО (Електронско пословање)

18

ЕИ (Еколошки инжењеринг)

19

НРТД (Нове рачунарске технологије - на даљину)

35


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ


НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШИФРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ССЕЛИТЕ (Електроника и телекомуникације - специјалистичке студије)

21

СНЕТ (Нове енергетске технологије - специјалистичке студије)

22

СИКС (Сигурност информационо комуникационих система)

23

МЕХА (Мехатроника)

24

СНРТ (Нове рачунарске технологије–специјалистичке студије)

25

МТДТВ (Мултимедијалне технологије и дигитална телевизија)

27


МАСТЕР СТУДИЈЕ

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ШИФРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ЕЛИН (Електротехничко инжењерство)

31

МИН (Мултимедијално инжењерство)

32

РИН (Рачунарско инжењерство)

33


Број индекса и година уписа у поље ПОЗИВ НА БРОЈ се уписују онако како гласе, изузев што се уместо косе црте ( / ) уписује средња црта ( - ) (нпр. за број индекса 123/12 уписује се 123-12).

Шифра уплате која се уписује у поље ПОЗИВ НА БРОЈ представља двоцифрени број којим се одређује сврха уплате (видети ниже на овој страници у Ценовницима).

УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ

Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСПБ бодова које носе предмети које је студент изабрао да слуша у одређеној школској години. Приликом поновног избора пренетог предмета (предмета које је студент током ранијег студирања већ бирао, односно слушао), школарина за ЕСПБ бодове које носи пренети предмет се умањује:

 • на ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА за 20% у односу на пун износ школарине за тај предмет,
 • на МАСТЕР СТУДИЈАМА И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА на до 10.000,00 динара (без обзира на пун износ школарине за тај предмет).

Не плаћа се школарина за пренос у наредну школску годину Завршног/Специјалистичког/Мастер рада и Примењеног истраживачког рада као неположених испита.


Школарина и задужење на свим нивоима студија се могу уплатити следећом динамиком:

 1. приликом уписа школске године се плаћа новчани износ који одговара 30% од укупног задужења студента (школарина за наредну школску годину+евентуална дуговања из претходног периода),
 2. остатак школарине и задужења се може уплатити на највише десет месечних рата, које се уплаћују сваког месеца до 15-ог у месецу, најкасније до јула месеца наредне године.

Изузетно, школарина коју плаћају студенти уписани на студије ради усклађивања стручног назива се може платити у највише три рате, при чему прва рата износи најмање 12.500,00 динра.

Приликом уплате школарине на свим нивоима студија у поље “ПОЗИВ НА БРОЈ” као последње две цифре уписује се “00” (1 - шифра студијског програма – број индекса – година уписа – 00) (нпр. приликом плаћања школарине за студента са бројем индекса АВТ-12/34 у поље "ПОЗИВ НА БРОЈ " би требало уписати        1- 17-12-34-00, за студента са бројем индекса ЕЛИН-56/78 у поље "ПОЗИВ НА БРОЈ "  би требало уписати 1-31-56-78-00 итд.).


УПЛАТА НАДОКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ

Надокнаде за услуге које нису обухваћене школарином (пријава испита након коришћења бесплатних пријава, издавање уверења, закаснели упис у школску годину и слично) плаћају се у износима који су утврђени важећим Ценовником, који можете ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ У ПДФ ФОРМАТУ .

Код сваке појединачне надокнаде из Ценовника, у последњој колони Ценовника (табеле) налази се двоцифрени број који се уписује у поље “ПОЗИВ НА БРОЈ” као последње две цифре приликом плаћања те надокнаде (1 – шифра студијског програма – број индекса – година уписа – двоцифрени број из последње колоне Ценовника).


УПЛАТА НАДОКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА И РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

За одређени број услуга се, поред надокнаде на рачун Академије, уплаћује и републичка административна такса (дакле, потребне су две уплатнице - једна за уплату надокнаде за услугу на рачун Академије и друга за уплату републичке административне таксе). То су следеће услуге:

 • издавање дупликата индекса;
 • издавање дупликата дипломе и додатка дипломи;
 • признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања.

Републичка административна такса се уплаћује на посебној уплатници, односно на посебне рачуне јавних прихода (не уплаћују се на рачун Академије) и уз уписивање посебних позива на број, који се могу наћи у ценовнику који се налази ниже на овој страници.

Када се плаћа републичка административна такса, у поље ШИФРА ПЛАЋАЊАобавезно се уписује:

 • број “153”, ако се плаћање врши готовински у пошти или банци;
 • број “253”, ако се плаћање врши безготовински (електронским путем).

Када се плаћа републичка административна такса, у поље МОДЕЛ (налази се поред поља "позив на број")обавезно се уписује број "97"

Ценовник за услуге за које се поред надокнаде за вршење услуге плаћа и републичка административна такса можете ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ У ПДФ ФОРМАТУ.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00