Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Упис године

Коначне ранг листе за упис студената у другу и трећу годину основних струковних студија за школску 2019/2020. годину

Друга година:

Трећа година:

ТЕРМИНИ ЗА УПИС И ОБНОВУ ГОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. годину

  • Пријем докумената за упис студената који ће се у школској 2019/2020. години финансирати из буџета, обавиће се 07. 10. и 08. 10. 2019. године.
  • Пријем докумената за упис студената који обнављају годину и студената који се сами финансирају у школској 2019/2020. трајаће од 09. 10. 2019. године до 31. 10. 2019. године.


Законом о високом образовању је прописано да студенту престаје статус студента, између осталог, у случају неуписивања школске године (према одредби члана 109. став 1. тачка 3. Закона о високом образовању (“Статус студента престаје у случају ...3) неуписивања школске године“). Сходно томе, сваки студенти основних, специјалистичких или мастер студија има обавезу да на почетку школске године регулише статус студента за наредну школску годину, односно да изврши упис или обнову одговарајуће године студија. Упис и обнова године се врше, по правилу, у октобру месецу, у роковима који су за то одређени и објављени у посебном обавештењу. Студент који не регулише статус за наредну школску годину губи статус студента и права која му по том основу припадају. Обавеза регулисања статуса за наредну школску годину односи се на све студенте уписане на студијске програме који се реализују у школи, како на основним, тако и на специјалистичким и мастер струковним студијама. Ова обавеза се односи и на студенте који су положили све испите предвиђене наставним планом, а којима је до завршетка уписаног степена студија преостала само одбрана Завршног рада.

Студент који се финансира из буџета, приликом уписа у одговарајућу годину студија, попуњавањем одговарајуће изборне листе опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова из године студија коју уписује, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова. Студент који се сам финансира, приликом уписа у одговарајућу годину студија, попуњавањем одговарајуће изборне листе, опредељује се, у складу са студијском програмом, за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.


Oсновне студије

Услови за упис више године на основним струковним студијама регулисани су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о основним струковним студијама. Да би се уписао у другу годину студија, студент мора остварити најмање 37 ЕСПБ бодова из прве године студија. Да би се уписао у трећу годину студија, студент мора остварити 60 ЕСПБ бодова из прве године студија (положити све испите из прве године) и најмање 37 ЕСПБ бодова из друге године студија. Студент који није испунио наведени услов, односно који није остварио минимални прописани број ЕСПБ бодова потребних за упис више године студија, поново уписује прву, односно другу годину студија. Студент који је већ уписан у трећу годину студија, а који не заврши основне струковне студије до краја школске године у којој је похађао трећу годину студија (односно који не положи све испите чије је полагање неопходно за успешан завршетак студија према наставном плану одговарајућег студијског програма, укључујући и Завршни рад), дужан је да поново упише трећу годину, односно све неположене испите које треба да положи да би успешно завршио основне струковне студије.


Приликом уписа у наредну школску годину врши се рангирање студената за упис у одговарајућу годину студија, како би се одредио статус студента у наредној школској години, односно да ли ће се студент финансирати из буџета или ће се сам финансирати. Студент који у текућој школској години оствари Законом прописани минимални број ЕСПБ бодова и који се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије, у складу са Законом и одобреним буџетским квотама по сваком од постојећих студијских програма, финансирају из буџета, има право да се у наредној школској години финансира из буџета. Студент који не оствари право на финансирање из буџета, у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира. Критеријуми за рангирање студената за упис у наредну школску годину у статусу студента чије ће се школовање финансирати из буџета утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о основним струковним студијама, тако да се рангирање врши полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма. Рангирање студената за упис у другу годину студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета врши се на основу броја ЕСПБ бодова остварених полагањем испита у Школи у претходној школској години (ЕСПБ бодови стечени признавањем испита се не урачунавају приликом рангирања), укупних година студирања и успеха постигнутог приликом савладавања студијског програма (просечна оцена). Рангирање студената за упис у трећу годину студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета врши се на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и успеха постигнутог приликом савладавања студијског програма (просечна оцена). Приликом рангирања за упис у трећу годину студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета, студенту коме су признати испити положени на другој високошколској установи урачунавају се ЕСПБ бодови остварени признавањем и полагањем испита са прве године студија и само ЕСПБ бодови остварени полагањем испита у Школи на другој години студија.


Студенти са инвалидитетом и студенти који су уписани на студије применом програма афирмативних мера, задржавају право да се у наредној школској години финансирају из буџета ако у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ бодова.


Специјалистичке студије 


Како специјалистичке струковне студије трају једну годину и како на тим студијама не постоје одобрена буџетска места, студент специјалистичких струковних студија дужан је да обанвља упис у наредну школску годину уколико специјалистичке студије не заврши у току једне школке године. Уколико не обнови упис у наредну школску годину, без обзира на то да ли му је до завршетка специјалистичких студија преостало да положи још један или више испита или само да одбрани специјалистички рад, студент специјалистичких струковних студија ће изгубити статус студента, сходно Закону о високом образовању (дакле и студенти којима је до завршетка специјалистичких студија преостало само да одбране специјалистички рад дужни су да изврше упис у наредну школску годину).


Мастер студије 


За упис у другу годину мастер струковних студија, потребно је да студент оствари најмање 37 ЕСПБ бодова са прве године мастер струковних студија. Студент који не испуни тај услов, поново уписује прву годину мастер струковних студија. Студент који није стекао услов за упис у другу годину мастер студија дужан је да у наредној школској години поново упише прву годину мастер студија, а уколико то не учини изгубиће статус студента, сходно Закону о високом образовању. Пошто на мастер струковним студијама не постоје одобрена буџетска места, не врши се рангирање за упис у другу годину мастер струковних студија. Студент који је уписао другу годину мастер студија, а који не заврши мастер студије у текућој школској години, дужан је да у наредној школској години поново упише другу годину мастер студија, а уколико овај студент не обнови упис у наредну школску годину (уколико не упише поново другу годину мастер студија), без обзира на то да ли му је до завршетка мастер студија преостало да положи још један или више испита или само да одбрани мастер рад, изгубиће статус студента, сходно Закону о високом образовању (дакле и студенти којима је до завршетка мастер студија преостало само да одбране мастер рад дужни су да изврше упис у наредну школску годину).

© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099