Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електротехничко инжењерство

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестара и носе 120 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених мастер струковних студија студент стиче звање струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем мастер струковних студија стиче се седми ниво, подниво један (ниво 7.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ студијског програма Електротехничко инжењерство је оспособљавање студената за изградњу, инсталацију, испитивање, експлоатацију и пројектовање уређаја, подсистема и система у области електротехничког инжењерства. Циљеви студијског програма Електротехничко инжењерство:

 • да оспособи стручни кадар у области електронике, телекомуникација, аутоматике и енергетике за потребе производних предузећа, на пословима развоја, производње и одржавања; институција привредних и ванпривредних делатности, на пословима избора при набавци и одржавању опреме; јавних предузећа на пословима у експлоатацији и одржавању опреме, система и постројења; пројектних организација.
 • да развије способност разумевања комплексних система и савремених технологија, као и способност примене развијених знања у области савремених енергетских технологија, интелигентних транспортних технологија, и модерних електронских и комуникационих система за потребе привреде и индустрије;
 • да доследном применом европских и светских стандарда студентима понуди висококвалитетне струковне студије другог нивоа образовања;
 • да студенти овладају најактуелнијим знањима, умењима и вештинама као и да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за успешно запошљавање као и напредовање и усавршавање на тренутним пословима.

Компетенције дипломираних студената:

 • оспособљавање за припрему изградње, стручну набавку, трговину, изградњу, инсталацију, испитивање и експлоатацију, сервисну обуку и одржавање, сарадњу при пројектовању, надзор при изградњи и пријему специјализованих уређаја, подсистема и система у области нових енергетских технологија, електронике, телекомуникација и система аутоматског управљања;
 • развој креативности и склоности ка тимском раду;
 • спремност да се стално иде у корак с развојем и применом нових технологија у области електротехничког инжењерства и да се учествује у даљем развоју ових технологија;
 • стицање основе за даље усавршавање и практичан рад у струци.


Преузимања

Руководилац студијског програма

др Драгана Прокин слика

др Драгана Прокин

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: dragana.prokin@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 15:30-17:30
 • Среда: 15:30-17:30

Секретар студијског програма

маст. инж. Марко Миливојчевић

маст. инж. Марко Миливојчевић

Kабинет: 201

Eлектронска пошта: marko.milivojcevic@viser.edu.rs

Консултације
 • Среда: 11-12
 • Четвртак: 12-14
Наставни план и програм акредитован 2017. НПП - 2017
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
317218 Методе истраживања обавезан 6
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317103 Аутоматске трансмисије изборни 8
317105 Енергетски извори изборни 8
317117 Мерни информациони системи изборни 8
317101 Пројектовање електроенергетских претварача изборни 8
317102 Пројектовање електронских уређаја изборни 8
317104 Системи директног убризгавања бензина изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317107 Дигитални системи у програмабилној логици изборни 8
317109 Дијагностика система убризгавања дизел мотора изборни 8
317108 Интелигентне електроенергетске мреже изборни 8
317111 Процесирање сигнала изборни 8
317106 Управљање квалитетом електричне енергије изборни 8
317110 Управљање процесима изборни 8
3171СП1 Стручна пракса 1 обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
317313 Комуникациони стандарди и технологије изборни 8
317113 Пројектовање и извођење аутоматизованих система изборни 8
317114 Рачунарско пројектовање електричних постројења изборни 8
317115 Специјалне електричне инсталације изборни 8
317315 Телекомуникациона мерења изборни 8
317112 Хибридна и електро возила изборни 8
3171СП2 Стручна пракса 2 обавезан 6
4. семестар
317216 Предузетништво и подстицаји у области електротехнике и рачунарства обавезан 6
3171ПИР Примењени истраживачки рад обавезан 8
3171МР Мастер рад обавезан 16
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00