Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање и извођење аутоматизованих система Шифра: 317113 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Управљање процесима
Циљ: Циљ овог предмета јесте да студенти науче како да изврше синтезу претходно стечених знања и вештина у сврху самосталног пројектовања и реализације система аутоматизованог управљања и надгледања процеса.
Исход: Студенти ће научити како да изврше пројектовање, избор компоненти и реализацију система аутоматизованог управљања. Осим тога, научиће како да реализују системе даљинског надгледања и прикупљања података о процесу којим се управља.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Процесни дијаграми - PFD.
 2. Процесни дијаграми - P&ID.
 3. Електричне шеме.
 4. Мере заштите система аутоматског управљања.
 5. Поступак итраде пројекта и техничке документације
 6. Управљање у отвореној спрези.
 7. Управљање у затвореној спрези.
 8. ПИД регулатори. Заштита од навијања интегралног дејства.
 9. Примена програмабилних логичких контролера у системима управљања. Обнављање теорије.
 10. Додатни модули PLC уређаја.
 11. Децентрализовани системи управљања и обнављање теорије SCADA система.
 12. SCADA системи, HMI уређаји.
 13. Повезивање PLC уређаја и операторских панела у локалну мрежу.
 14. Приступ PLC уређајима са удаљених локација.
Практична настава:
 1. Студенти самостално уз надзор наставника у хардверској лабораторији врше пројектовање и реализацију мањих и средњих система аутоматског управљања (систем покретних трака, систем аутоматског паркирања возила, управљање брзиноми позицијом мотора наизменичне струје, управљање температурним процесима и управљање протоком ваздуха). Врши се формирање електричне шеме система, затим избор компоненти и реализација хардверског дела система. Наокн тога се ради на реализацији система управљања помоћу PLC-а и система надгледања на операторским панелима.
Литература
 1. Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Дигитални сигнали и системи, Академска мисао, Београд, 2004.
 2. С. Турајлић, Управљање процесима помоћу рачунара, Београд, 2011.
 3. Д. Маринковић, Програмабилни логички контролери, Микро књига, 2013.
 4. M. Brown, Електроника за побуду и погон електромотора, Агенција Ехо, Ниш, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
50
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
10
Усмени испит
20
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00