Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Наставно - стручно веће Одсека ВИШЕР

Наставно-стручно веће је највиши стручни орган Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства (Одсек ВИШЕР). Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР чине сви наставници (у звању професора струковних студија, вишег предавача, предавача, наставника страног језика и наставника вештина), који су у радном односу у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) (имају закључен уговор о раду са АТУСС) и распоређени су у Одсек ВИШЕР. Чланови Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР су и сарадници у звању сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом који су у радном односу у Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) (имају закључен уговор о раду са АТУСС) и распоређени су у Одсек ВИШЕР. 

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР и његовим стручним телима учествују представници студената Одсека ВИШЕР, које делегира Студенски парламент АТУСС.  Када се расправља и одлучује наведеним питањима, представници студената чине 20% чланова Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР, односно 20% чланова стручних тела које формира Наставно-стручно већа Одсека ВИШЕР.

Већем председава руководилац Одсека ВИШЕР или лице које руководилац Одсека ВИШЕР овласти. Начин рада и одлучивања Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР уређује се Статутом АТУСС и Пословником о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР.

Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР доноси своје одлуке већином гласова укупног броја чланова који присуствују седници Већа, уколико Статутом АТУСС или Пословником о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР није другачије одређено. Кворум за одржавање седнице о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР постоји уколико седници присуствује већина од укупног броја чланова Већа.

Наставно-стручно веће Одсека ВИШЕР, по потреби, може формирати стручна тела ради разматрања одређених питања о којима одлучује.

Надлежности о раду Наставно-стручног већа Одсека ВИШЕР су:

 • бира своје представнике у Наставно-стручном већу АТУСС (Веће Академије);
 • предлаже Већу Академије студијске програме и одлуку о отпочињању поступка акредитације студијских програма;
 • даје предлоге Већу Академије у вези са изменама у структури и садржини студијског програма и предмета, наставним методама и другим питањима од значаја за наставу и програме;
 • утврђује предлог програма предмета студијског програма у оквиру Одсека;
 • прати рад студената на Одсеку;
 • одобрава теме завршних радова и именује Комисије за одбрану завршних радова на студијама првог и другог степена;
 • предлаже Већу Академије одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма на одговарајућем Одсеку, у складу са Законом, дозволом за рад и овим Статутом;
 • предлаже Већу Академије мере за подстицање развоја изразито успешних и талентованих студената;
 • предлаже Већу Академије критеријуме и услове за преношење ЕСПБ бодова;
 • предлаже Већу Академије посебне програме стручног усавршавања и образовања током читавог живота;
 • усваја предлог годишњег плана и програма реализације студијских програма у Одсеку, односно предлог плана извођења наставе на предметима и студијским програмима за текућу школску годину;
 • даје сагласност на иницијативу Већа студијских програма, односно Колегијума Одсека за покретање поступка за избор у наставничко или сарадничко звање и заснивање радног односа;
 • предлаже уже научне области за које се бирају наставници;
 • предлаже Већу Академије доношење одлуке о утврђивању потребе за расписивањем конкурса за избор у звање наставника и/или сарадника;
 • предлаже Већу Академије чланове комисија за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа наставника или сарадника на Академији;
 • разматра приговоре на извештаје комисија за избор у звање наставника и/или сарадника и даје мишљење о приговорима;
 • даје иницијативу за спровођење самовредновања у одређеној области;
 • активно учествује у поступку самовредновања и оцене квалитета студија, наставе и услова рада и предлаже мере за побољшање квалитета;
 • контролише примену мера које је донело Веће Академије за побољшање квалитета;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом АТУСС и другим општим актима.

Веће Одсека доноси Пословник о свом раду.

Чланови Наставно-стручног већа Одеска ВИШЕР су:

Професори струковних студија:

 1. др Александра Грујић,
 2. др Александар Гркић,
 3. др Ана Савић,
 4. др Борислав Ђорђевић,
 5. др Бранимир Тренкић,
 6. др Вера Петровић,
 7. др Владимир Балтић,
 8. др Горан Дикић,
 9. др Драган Новковић,
 10. др Драгана Прокин,
 11. др Жељко Деспотовић,
 12. др Златко Ланговић,
 13. др Зоран Ловрековић
 14. др Зоран Ћировић,
 15. др Ивана Влајић-Наумовска,
 16. др Ивана Милошевић, председник Наставно-стручног већа,
 17. др Љиљана Пецић,
 18. др Марина Кецман,
 19. др Перица Штрбац,
 20. др Ружица Цветковић,
 21. др Светлана Штрбац-Савић,
 22. др Славица Маринковић,
 23. др Слободанка Ђенић,
 24. др Соња Крстић.

Виши предавачи:

 1. др Амела Зековић,
 2. др Немања Мачек,
 3. др Филип Пантелић.

Предавачи:

 1. мр Александар Кајевић,
 2. др Владимир Церић,
 3. др Габријела Димић,
 4. др Долорис Бешић Вукашиновић
 5. мр Јелена Митић,
 6. др Наташа Максић,
 7. мр Милош Пејановић,
 8. др Нада Сталетић,
 9. мр Неша Рашић,
 10. мр Саша Ђелевић,
 11. др Слободан Драшковић.

Асистенти:

 1. Бошко Богојевић,
 2. Биљана Бојичић,
 3. Вукман Кораћ,
 4. Ивана Стефановић,
 5. Јелена Матовић,
 6. Лазар Живојиновић,
 7. Марко Миливојчевић,
 8. Милан Ивезић,
 9. Мирко Милошевић,
 10. Нина Туцаковић,
 11. Сара Савићевић,
 12. Тара Пешић.

Сарадници у настави:

 1. Александар Ивановић,
 2. Александар Крсмић,
 3. Алекса Томковић,
 4. Ђорђе Радујко,
 5. Ђорђе Стокић,
 6. Ивана Стевановић,
 7. Игор Маринковић,
 8. Илија Јовановић,
 9. Јана Танасковић,
 10. Јанош Барањ,
 11. Катарина Коруга,
 12. Марко Борак,,
 13. Миле Навала,
 14. Милица Јовановић,
 15. Момчило Тимотијевић,
 16. Небојша Маричић,
 17. Немања Јанковић,
 18. Ненад Сељишта,
 19. Никола Станчић,
 20. Никола Стојановић,
 21. Никола Хајдер,
 22. Предраг Стевић,
 23. Тамара Милић.

Представници студената за учешће у раду Наставно-стручног већа које је именовао Студентски парламент, су:

 1. Алекса Милојевић,
 2. Александар Голијан,
 3. Александар Грујић,
 4. Александар Јоловић,
 5. Андрија Стојковић,
 6. Вукашин Цветковић,
 7. Гордана Вукмировић,
 8. Жељко Тасић,
 9. Лука Тошић,
 10. Марија Димитријевић,
 11. Марко Шкорић,
 12. Милица Радовановић,
 13. Немања Анђелковић,
 14. Сара Благић,
 15. Теодора Мијаиловић,
 16. Тијана Врачевић.

Реферати и извештаји

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00