Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће је највиши стручни орган Школе. Наставно-стручно веће (даље: Веће) чине сви наставници (у звању професора струковних студија, вишег предавача, предавача, наставника страног језика и наставника вештина), који су у Школи у радном односу (имају закључен уговор о раду са Школом). Чланови Већа су и сарадници у звању асистента и асистента са докторатом. Асистенти и асистенти са докторатом не учествују у гласању за избор у наставничка звања.

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа и његовим стручним телима учествују представници студената, које делегира Студенски парламент.  Када се расправља и одлучује наведеним питањима, представници студената чине 20% чланова Већа, односно 20% чланова стручних тела које формира Веће.

Већем председава директор Школе или лице које директор Школе овласти. Начин рада и одлучивања Наставно-стручног већа уређује се Статутом Школе и Пословником о раду Наставно-стручног већа.

Веће доноси своје одлуке већином гласова укупног броја чланова који присуствују седници Већа, уколико Статутом или Пословником није другачије одређено. Кворум за одржавање седнице Већа постоји уколико седници присуствује већина од укупног броја чланова Већа.

Веће, по потреби, може формирати стручна тела ради разматрања одређених питања о којима одлучује Веће.

Надлежности Наставно-стручног већа:

 • утврђује предлог Статута Школе и предлоге његових измена и допуна и прослеђује их Савету Школе на одлучивање; 
 • доставља Савету Школе мишљење о кандидатима који су конкурисали за избор директора Школе;
 • предлаже Савету Школе доношење одлуке о образовању или укидању посебне организационе јединице или посебног правног лица из члана 4. ставови 9. и 10. Статута Школе, предлаже Савету Школе лица за именовање у органе управљања, односно за представнике у органима управљања правних лица чији је оснивач Школа;
 • утврђује листу ужих стручних области које се изучавају у Школи на предлог Радне групе за акредитацију;
 • усваја измене наставних планова постојећих студијских програма и наставне планове за нове студијске програме, на предлог Радне групе за акредитацију;
 • предлаже Савету Школе формирање нових студијских програма, односно број и назив студијских програма за наредну акредитацију;
 • доноси одлуку о укидању студијског програма на предлог директора Школе или Савета Школе;
 • предлаже Савету Школе финансијски план Школе, извештај о пословању и годишњи обрачун, план коришћења средстава за инвестиције, самостално или одређивањем лица, стручне службе или другог тела Школе, који ће вршити формулисање и предлагање Савету Школе доношење аката набројаних у овој тачки;
 • предлаже директору Школе састав комисије за писање реферата за избор у наставничка звања;
 • врши избор у звања наставника и сарадника;
 • врши анализу квалитета наставе, ефикасности студирања и напредовања студената, прати и врши реформу студијских програма;
 • разматра приговоре и предлоге студената који се односе на квалитет образовног процеса и организацију и начин извођења наставе и изјашњава се о поднетим приговорима и предлозима;
 • доноси одлуке о признавању испита студентима и утврђује број ЕСПБ бодова по основу признатих испита;
 • даје сагласност на теме завршних, специјалистичких и мастер радова и формира комисије за одбрану завршних, специјалистичких и мастер радова студената;
 • утврђује програме образовања током читавог живота, кратке програме студија и студирања уз рад;
 • прати и унапређује наставни процес, разматра извештаје о реализацији наставе;
 • доноси одлуке којима се регулишу непредвиђене ситуације (аномалије) у реализацији наставног процеса, у циљу елиминсања или ублаживања негативних последница таквих аномалија у односу на квалитет наставе;
 • утврђује ангажовање наставника по предметима, на предлог Колегијума;
 • разматра и усваја предлоге директора Школе за одобравање учешћа наставника и сарадника на научним и стручним скуповима;
 • утврђује листу чланова за сваку организациону јединицу студијског програма, на предлог Колегијума;
 • усваја распоред часова наставе, на предлог директора Школе или лица које директор Школе одреди;
 • одлучује о питањима у вези издавачке делатности;
 • разматра питања уписа нових студената на студије, уписа студената на вишу годину студија;
 • утврђује предлог висине школарине и прослеђује га Савету Школе на усвајање;
 • доноси Кодекс професионалне етике;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и другим општим актима Школе.

Чланови Наставно-стручног већа су:

Професори

 1. др Александра Грујић, професор струковних студија,
 2. др Ана Савић, професор струковних студија,
 3. др Борислав Ђорђевић, професор струковних студија,
 4. др Вера Петровић, професор струковних студија, председник Наставно-стручног већа,
 5. др Владимир Балтић, професор струковних студија,
 6. др Горан Дикић, професор струковних студија,
 7. др Градимир Вукчевић, професор струковних студија,
 8. др Драган Новковић, професор струковних студија,
 9. др Драгана Прокин, професор струковних студија,
 10. др Жељко Деспотовић, професор струковних студија,
 11. др Живорад Васић, професор струковних студија,
 12. др Зоран Ћировић, професор струковних студија,
 13. др Ивана Влајић-Наумовска, професор струковних студија,
 14. др Марина Кецман, професор струковних студија,
 15. др Милан Мијалковић, професор струковних студија,
 16. др Мирослав Лутовац, професор струковних студија,
 17. др Перица Штрбац, професор струковних студија,
 18. др Саша Стојковић, професор струковних студија,
 19. др Светлана Штрбац-Савић, професор струковних студија,
 20. др Славица Маринковић, професор струковних студија,
 21. др Слободанка Ђенић, професор струковних студија,
 22. др Соња Крстић, професор струковних студија,
 23. др Тренкић Бранимир, професор струковних студија

Предавачи

 1. мр Александар Кајевић, предавач,
 2. др Амела Зековић, предавач,
 3. др Емилија Кисић, предавач,
 4. др Ивана Милошевић, предавач,
 5. мр Јелена Митић, предавач,
 6. мр Милија Џекулић, предавач,
 7. др Милица Јевремовић, предавач,
 8. мр Милош Пејановић, предавач,
 9. др Немања Мачек, предавач,
 10. др Филип Пантелић, предавач

Асистенти

 1. Александра Павловић, асистент,
 2. Биљана Бојичић, асистент,
 3. Вукман Кораћ, асистент,
 4. Слободан Драшковић, асистент,
 5. Марко Миливојчевић, асистент,
 6. Милан Ивезић, асистент,
 7. Милан Јовић, асистент,
 8. Милутин Нешић, асистент,
 9. Нада Сталетић, асистент,
 10. Чедомил Вишњић, асистент

Чланови Наставно-стручног већа по функцији, без права гласања, су и секретар Школе Срђан Радисављевић и Марко Јокић, руководилац Службе за студентска и наставна питања.

Представници студената за учешће у раду Наставно-стручног већа, именовани од стране Студентског парламента, су:

 1. Вукмировић Гордана,
 2. Дрекаловић Ненад,
 3. Ђајић Филип,
 4. Ђорђевић Никола,
 5. Златовић Теодора,
 6. Зорановић Слободан,
 7. Ивковић Томислав,
 8. Јовић Миленко,
 9. Косић Тина,
 10. Лакичин Нина,
 11. Мијатовић Бојан,
 12. Миловановић Лука,
 13. Митровић Александар,
 14. Новаковић Милица,
 15. Палијан Иван,
 16. Ранђеловић Ана,
 17. Станчић Синиша,
 18. Тошић Тања

Реферати и извештаји

Реферат за избор једног кандидата у звање вишег предавача за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Аудио и видео технологије

21.09.2018., 22.93 MB

Реферат за избор једног кандидата у наставничко звање предавача за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Системи управљања

11.07.2018., 4.22 MB

Реферат за избор у звањe предавача струковних студија за научну област Електротехничко и Рачунарско инжењерство, ужа област Аудио и видео технологије, на одређено време, на период од пет година

06.02.2018., 3.36 MB

Реферат за избор у звањe предавача струковних студија за научну област Електротехничко и Рачунарско инжењерство, ужа област Рачунарство и Информатика, на одређено време, на период од пет година

06.12.2017., 2.02 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe предавач за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Системи управљања и заснивање радног односа на одређено време од пет година, са пуним радним временом.

06.12.2017., 3.83 MB

Реферат за избор у звањe предавача за област Образовно-Уметничко поље Уметност, ужа стручна област Драмске и Аудио - визуелне уметности, на одређено време од 5 година

27.11.2017., 5.67 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe професор струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Електроенергетика и заснивање радног односа на неодређено време, са пуним радним временом.

22.11.2017., 6.86 MB

Реферат за избор у звањe професора струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Електроника и телекомуникације, са пуним радним временом на неодређено време (један извршилац)

26.09.2017., 4.98 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe предавач за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Рачунарство и информатика и заснивање радног односа на одређено време од пет година, са пуним радним временом.

15.07.2017., 7.31 MB

Реферат за избор у звањe предавача или професора струковних студија за образовно -научно поље Природно-математичке науке, ужа стручна област математичке науке

06.06.2017., 8.92 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe професор струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Системи управљања и заснивање радног односа на неодређено време са пуним радним временом.

12.04.2017., 4.9 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe професор струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Рачунарство и информатика и заснивање радног односа на неодређено време, са непуним радним временом, у обиму од 50% од пуног радног времена.

12.04.2017., 2.28 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe предавач за научну област Индустријски менаџмент и заснивање радног односа на одређено време од пет година, са пуним радним временом

22.08.2016., 6.88 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe професор струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Аудио и видео технологије и заснивање радног односа на неодређено време, са пуним радним временом.

19.07.2016., 5.94 MB

Реферат за избор два кандидата у звањe професор струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Рачунарство и информатика и заснивање радног односа на неодређено време, са пуним радним временом.

15.07.2016., 10.54 MB

Реферат за избор једног кандидата у звањe професор струковних студија за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Рачунарство и информатика и заснивање радног односа на неодређено време, са непуним радним временом, у обиму од 50% од пуног радног времена.

15.07.2016., 10.87 MB

Реферат за избор у звање професора Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија за област драмске и аудиовизуелне уметности са непуним радним временом у обиму од 50% радног времена од пуног радног времена на неодређено време

21.12.2015., 1.54 MB

Реферат за избор у звање предавача струковних студија за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Електроника и телекомуникације и заснивање радног односа на одређено радно време од 5 година са пуним радним временом

21.12.2015., 4.88 MB

Реферат за избор у наставничко звање предавач за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужу стручну област Рачунарство и информатика и заснивање радног односа на одређено време од 5 (пет) година са пуним радним временом

17.12.2015., 1.98 MB

Реферат за избор у звање професора Високе школе струковних студија за област Електроенергетике за пријем у радни однос на неодређено време

01.06.2015., 11.27 MB

Реферат за избор у звање предавача Високе школе струковних студија за област Аудио и видео технологије и пријем у радни однос на одређено време од пет година

11.02.2015., 3.79 MB

Реферат за избор професора струковних студија за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа научна област Рачунарство и информатика, за заснивање радног односа на неодређено време са 50% радног времена

11.02.2015., 7.68 MB

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099