Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рачунарска техника

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова.Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених основних струковних студија студент стиче звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем основних струковних студија стиче се шести ниво, подниво један (ниво 6.1). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура.

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Студијски програм Рачунарска техника има за циљ да оспособи студенте за развој и одржавање хардвера, софтвера, рачунарских мрежа и информационих система.

Циљеви студијског програма Рачунарска техника су да:

 • се оспособи стручни кадар за индивидуалан и тимски рад у области рачунарске технике;
 • студенти стекну одговарајућа знања и вештине у области рачунарске технике, неопходне за рад у привреди, јавним предузећима, здравству и образовању, у развоју и одржавању хардвера и софтвера, реализацији и одржавању информационих и рачунарских система и рачунарских мрежа;
 • студенти стекну основу за даље усавршавање у овој области.

Савладавањем студијског програма Рачунарска техника, студент стиче опште и предметно специфичне способности:

 • да обезбеди квалитетно опште, као и професионално образовање из области рачунарске технике;
 • да се оспособи за развијање и одржавање хардвера, софтвера, рачунарских мрежа, система за заштиту и информационих система;
 • да омогући развијање креативности у раду;
 • да пружи солидну основу за даље усавршавање у струци;
 • да познаје и разуме струку и примењује стечена знања у пракси;
 • да ефикасно решава конкретне проблеме у пракси;
 • да развија интелектуалне способности;
 • да повезује знања из своје стручне области са знањима из различитих области пројектовањем хардвера и софтвера;
 • да пројектује, реализује и одржава информационе системе;
 • да пројектује, инсталира и одржава рачунарске мреже;
 • примењује механизме и алгоритме за заштиту података.

Наставак студија

Након завршених основних струковних студија, студент може да се упише на специјалистичке струковне студије или на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Перица Штрбац слика

др Перица Штрбац

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: perica.strbac@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

дипл. инж. Вукман Кораћ

дипл. инж. Вукман Кораћ

Kабинет: 513

Eлектронска пошта: vukman.korac@viser.edu.rs

Наставни план и програм акредитован - 2024 НПП - 2024
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00