Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Алгоритми и структуре података Шифра: 130111 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов:
Циљ: Стицање основних знања о фундаменталним концептима структура података и алгоритама који се користе у пројектовању и програмирању апликација.
Исход: Способност примене стечених знања при решавању проблема, као и могућност идентификације, формулације и решења проблема од практичног значаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Дефиниција алгоритма. Представљање алгоритама.
 2. Рекурзивни алгоритми
 3. Анализа сложености алгоритма
 4. Основни типови података. Једноставне и сложене структуре података. Статичке и динамичке структуре
 5. Низови и матрице
 6. Методе сортирања и претраживања низова
 7. Основне линеарне структуре података Листе, стекови и редови
 8. Стабла. Бинарна стабла. Бинарна стабла претраге
 9. Бинарни хипови
 10. Графови- дефиниција, репрезентација
 11. Алгоритми за обилазак графа
 12. Одређивање достижности чвора у графу
 13. Варшалов алгоритам
 14. Флоидов алгоритам
 15. Алгоритми за формирање обухватних стабала графова
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. М. Томашевић, Структуре података, Академска мисао, 2005.
 2. А.Савић, С. Штрбац-Савић, Приручник за лабораторијске вежбе из предмета Дискретна математика и алгоритми, ВИШЕР, Београд 2016.
 3. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Програмирање на језику С и основи програмирања на језику С++, збирка примера и задатака за лабораторијске вежбе из предмета Основи Програмирања 2, ВИШЕР, Београд, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00