Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Еколошки инжењеринг

Студијски програм Еколошки инжењеринг има за циљ да оспособи студенте за обављање послова који се односе на управљање отпадом, одрживи развој, мониторинг и заштиту животне средине коришћењем нових технологија.

Циљеви студијског програма Еколошки инжењеринг су:

  • да студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области праћења стања и заштите животне средине, одрживог технолошког и економског развоја друштва, енергетске ефикасности и еколошког добијања и рационалне потрошње енергије, управљања токовима отпада, могућности његовог коришћења и начинима безбедног одлагања; начинима превенције и смањења штетних утицаја различитих привредних грана на животну средину;
  • да се оспособи стручан кадар који ће бити носилац доношења, примене и контроле спровођења нормативних аката којима је одређена област заштите животне средине;
  • да се студенти оспособе за тимски рад на пословима заштите животне средине.

Савладавањем студијског програма Еколошки инжењеринг студент стиче опште и предметно специфичне способности:

  • да примeни нaчeлa заштите животне средине;
  • да пoзнaје свojствa рaзличитих врстa oтпaдних мaтeриja;
  • да примeни нaциoнaлну и Eврoпску правну рeгулaтиву;
  • да прикупи и тумaчи пoдaткe дoбиjeнe у прoцeсимa вeзaним зa заштиту животне средине;
  • да прeдлaже мeрe зa пoбoљшaњe пoступaкa вeзaних зa заштиту животне средине;
  • да кoристи свoje знaњe у oблaсти еколошког инжењерства нa прoфeсиoнaлaн нaчин;
  • да учeствуjе у мултидисциплинaрним прojeктимa, у области еколошког инжењерства.
Стручни назив
Након завршених основних струковних студија Еколошки инжењеринг, студенти стичу звање струковни инжењер заштите животне средине.

Руководилац студијског програма

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Секретар студијског програма

маст. инж. Милан Ивезић

маст. инж. Милан Ивезић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: milan.ivezic@viser.edu.rs

Наставни план и програм - 2017 НПП - 2017
Шифра Назив предмета ЕСПБ Статус Семестар
101007 Електротехника 7 обавезан 1
101107 Електротехнички материјали и компоненте 6 изборни 1
101507 Енглески језик 4 изборни 1
100307 Инжењерска математика 7 обавезан 1
100117 Немачки језик 4 изборни 1
170307 Основи менаџмента 6 изборни 1
101207 Физика 6 изборни 1
101307 Апликативни софтвер 6 изборни 2
180117 Еколошка регулатива 6 изборни 2
170107 Интернет сервиси 6 изборни 2
140107 Механика 6 изборни 2
120107 Основи електроенергетике 6 изборни 2
101407 Основи информатике и рачунарства 6 изборни 2
170807 Бизнис план 6 изборни 3
180217 Еколошки менаџмент 6 изборни 3
120607 Нове енергетске технологије 6 изборни 3
181117 Одрживи развој 6 изборни 3
180317 Управљање електронским и електричним отпадом 6 изборни 3
181417 Физичко-хемијски процеси у рециклажним технологијама 6 изборни 3
100507 Дискретна математика 6 изборни 4
180617 Заштита од буке и вибрација 6 изборни 4
180417 Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 6 изборни 4
140707 Мерења 1 6 изборни 4
181217 Производња енергије из отпада 6 изборни 4
180517 Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији 6 изборни 4
150407 Базе података 6 изборни 5
100607 Вероватноћа и статистика 6 изборни 5
180817 Рециклажне технологије 6 изборни 5
СП Стручна пракса 4 обавезан 5
172107 Управљање пројектима 6 изборни 5
141307 Управљање у реалном времену 6 изборни 5
ЗР Завршни рад 8 обавезан 6
181317 Заштита животне средине 6 изборни 6
181017 Мониторинг животне средине 6 изборни 6
121607 Обновљиви извори енергије 6 изборни 6
180717 Системи за третман отпадних вода 6 изборни 6
180917 Управљање рециклажним процесима 6 изборни 6
Обавештења
© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099