Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Бизнис план Шифра: 170807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема.
Циљ: Пренети студенту основне појмове, концепте и структуру бизнис плана са посебним нагласком на модерном формату бизнис плана за савремено електронско пословање малог и средњег предузећа.
Исход: Студенти се оспособљавају за критичко и стручно сагледавање пословања будућег малог или средњег предузећа, као и за припрему, организацију и писање бизнис плана предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појмовно одређење бизнис плана.
 2. Пословни процес и опис предузећа.
 3. Мисија и визија.
 4. Пословни и извршни циљеви.
 5. Анализа тржишта.
 6. Анализа конкуренције.
 7. Први колоквијум.
 8. Финансијска анализа.
 9. Анализа ризика.
 10. Фазе, задаци и прекретнице у пројекту електронског пословања.
 11. Маркетинг план.
 12. Извршни резиме.
 13. Форма бизнис плана и презентација бизнис плана.
 14. Колоквијум
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици где се методске јединице са предавања поткрепљују примерима из праксе и стимулише самосталан рад студената, примена модерних софтверских алата, посебно за припрему финансијског плана као дела бизнис плана.
Литература
 1. B. Paunovic, D. Zipovski, Poslovni plan - vodic za izradu, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2021
 2. N. Staletić, M. Maljković, Biznis plan - priručnik za laboratorijske vežbe, prvo izdanje, Beograd, ATUSS, 2022.
 3. M. D. Lutovac, D. V. Tošić,Biznis plan za elektronsko poslovanje, Beograd, VETŠ, 2006.
 4. Strateški biznis plan, Menadžment centar Beograd, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00