Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Бизнис план Шифра: 170807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема.
Циљ: Пренети студенту основне појмове, концепте и структуру бизнис плана са посебним нагласком на модерном формату бизнис плана за савремено електронско пословање малог и средњег предузећа.
Исход: Студенти се оспособљавају за критичко и стручно сагледавање пословања будућег малог или средњег предузећа, као и за припрему, организацију и писање бизнис плана предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појмовно одређење бизнис плана.
 2. Мисија и визија.
 3. Пословни процес и опис предузећа.
 4. Пословни и извршни циљеви.
 5. Анализа тржишта.
 6. Анализа конкуренције.
 7. Финансијска анализа.
 8. Колоквијум.
 9. Анализа ризика.
 10. Фазе, задаци и прекретнице у пројекту електронског пословања.
 11. Опис пословног процеса коришћењем софтвера.
 12. Извршни резиме.
 13. Форма бизнис плана и презентација бизнис плана.
 14. Одбрана бизнис плана пред инвеститором.
 15. Колоквијум
Практична настава:
 1. Лабораторијске вежбе у рачунарској учионици где се методске јединице са предавања поткрепљују примерима из праксе и стимулише самосталан рад студената, примена модерних софтверских алата, посебно за припрему финансијског плана као дела бизнис плана.
Литература
 1. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, Biznis plan za elektronsko poslovanje, Beograd, ВЕТШ, 2006.
 2. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, Priručnik: Biznis plan za elektronsko poslovanje, Београд, ВЕТШ, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099