Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Нове енергетске технологије Шифра: 120607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова електротехнике и основних физичких појмова омогућује успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним знањима из нових енергетских технологија.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из нових енергетских технологија и да савладавају наставу из уже стручних предмета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Подела извора енергије. Основни типови енергије.
 2. Класификација облика енергије. Примарни, трансформисани и корисни облици енергије.
 3. Електрична енергија. Електроенергетски систем.
 4. Значај и појам енергије Сунца.
 5. Значај и појам ветроенергије.
 6. Системи за складиштење енергије. Електрично складиштење енергије.
 7. Добијање електричне енергије из малих хидроелектрана
 8. Трансформације примарних облика енергије у погодније облике енергије.
 9. Енергетска ефикасност. Сигурност снабдевања енергијом. Транспорт енергије.
 10. Дистрибуција енергије. Тржиште енергије. Основни појмови.
 11. Геотермална енергија.
 12. Енергетика и одрживи развој. Еколошки инжењеринг.
 13. Трендови у развоју ЕЕС-а са аспекта нових енергетских технологија.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. В.Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти, Академска мисао, Београд, 2011.
 2. М. Ламбић, Соларне технологије-топлотни и фотонапонски системи, АГМ књига, Београд, 2013.
 3. G. M. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, Stanford University, John Willey & Sons, 2013
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099