Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Александра Грујић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), Електроенергетски системи [1994-2000]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), Електроенергетски системи [2002-2006]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет), Електроенергетски системи [2010-2016]

Биографија

Др Александра Грујић је oсновну и средњу школу као и Електротехнички факултет завршила у Београду. Дипломски рад одбранила је 14.7.2000. године на смеру Електроенергетски системи. Ментор при изради дипломског рада био је проф. др Миленко Ђурић.

Постдипломске студије на Електротехничком факултету у Београду на смеру Електроенергетска постројења и опрема уписала је 2000. године. Магистарски рад на тему "Анализа метода прорачуна зоне заштите громобранске инсталације објеката опште и посебне намене" одбранила је 23.6.2006. године на Електротехничком факултету у Београду. Ментор при изради магистарског рада био је проф. др Златан Стојковић.

Докторску дисертацију под називом. "Моделовање зоне заштите високонапонских постројења од директних атмосферских пражњења" под менторством проф. др Златана Стојковића одбранила је 27.6.2016. на Електротехничком факултету у Београду.

Запослила се 2000. године у Вишој електротехничкој школи у Београду као стручни сарадник на предметима: Апликативни софтвер, Електричне машине 1 и 2, Електромоторни погони, Електране и разводна постројења, Основи електротехнике 1 и 2 и Увод у оперативне системе. Учествовала је као предавач у информатичкој обуци незапослених са тржишта рада. Учествовала је у изради задатака за општинска и републичка такмичења средњошколаца из Основа електротехнике. Звање предавача Више електротехничке школе у Београду стекла је 2006. године.

Од 2007. године ангажована је у звању предавача у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) у оквиру основних струковних студија на следећим предметима: Нове енергетске технологије, Дистрибуција и тржиште електричне енергије, Техника високог напона и Обновљиви извори енергије. Од 2012. године ангажована је као предавач у оквиру специјалистичких струковних студија на предмету Квалитет електричне енергије.

Учествовала је у формирању лабораторијских вежби „Употреба рачунара у одређивању заштитне зоне громобранског прихватног система” у оквиру предмета Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици који се изводи на основним студијама Електротехничког факултета у Београду.

Ментор је 159 завршних радова основних и специјалистичких студија у ВИШЕР-у. Председник је комисије за усмену одбрану завршних радова 185 кандидата и члан комисије 68 кандидата.

Аутор/коаутор је 27 научна и стручна рада. Први аутор је два рада публикована у научним часописима међународног значаја са SCI листе. Коаутор је пет радова публикованих у зборницима међународних и регионалних научних скупова, четири рада публикована у часописима националног значаја и шеснаест радова публикованих у зборницима скупова националног значаја.

У периоду од 2003 до 2005. године обављала је функцију секретара смера Енергетика. У школској 2011/12. години учествовала је у реакредитацији студијског програма Нове енергетске технологије и акредитацији студијског програма специјалистичких студија Нове енергетске технологије у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Од 2012. године обавља функцију руководиоца студијског програма Нове енергетске технологије. Од 2017. године обавља функцију руководиоца студијског програма Еколошки инжењеринг. Формирала је лабораторију за Обновљиве изворе енергије у ВИШЕР-у.

Члан је Савета ВИШЕР-а од 2014. године.

Рецензент је у научном часопису међународног значаја са импакт фактором "Journal of Electrical Engineering & Technology", IF (2015) = 0,679.

Руководи Ерасмус + пројектом испред ВИШЕР-а (партнерска институција, позив 2014) под називом "Waste management curricula development in partnership with public and private sector". У оквиру овог пројекта руководи формирањем новог студијског програма "Еколошки инжењеринг".

Дисертације

Одбрањен магистарски рад М72: 

Грујић А.: Анализа метода прорачуна зоне заштите громобранске инсталације објеката опште и посебне намене, Електротехнички факултет Универзитет у Београду, 23.06.2006. године. 

Одбрањен докторски рад М80:

Грујић А.: Моделовање зоне заштите високонапонског постројења од директног атмосферског пражњења, Електротехнички факултет Универзитет у Београду, 27.06.2016. године.

Научни часописи међународног значаја - М20

1. Grujić A., Stojković Z.: Software tool for estimating the 3D lightning protection zone of high voltage substations; International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE) – Special Issue: Technology transfer – new perspectives on delivering electrical and electronics engineering education, Vol. 48, No. 3, July 2011, pp. 307-322, IF(2011) = 0,119, ISSN: 0020-7209, DOI:10.7227/IJEEE.48.3.8, M23.

2. Grujić A., Stojković Z.: Fuzzy logic based concept for high voltage substation risk management against lightning; IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol. 11, No. S1, June 2016 supplementary issue, IF (2015) = 0,261. Online ISSN: 1931-4981, DOI:10.1002/tee.22233, M23. 

3. Gligorić Z., Štrbac-Savić S., Grujić A., Negovanović M., Musić O.: Short-Term Electricity Price Forecasting Model Using Interval-Valued Autoregressive Process; Energies 2018, 11(7), 1911; https://doi.org/10.3390/en11071911, IF(2017) = 2,676, М22. 

Зборници међународних и регионалних научних скупова - М30

 1.Petrović S., Grujić A., Ivezić M.: Solving optimal dispatching problem on linear test electrical power system network, Information systems and technology innovation, International Conference ISTI-2012, Tirana, June 8-9, 2012, pp. 9-10, ISBN: 978-9995-6377-8-1, M33.

2. Ivezić M., Grujić A., Petrović S., Velenderić N., Vrtunić S.: The future of interactive engineering education, Information systems and technology innovation, International Conference ISTI-2012, Tirana, June 8-9, 2012, pp. 16-17, ISBN: 978-9995-6377-8-1, M33.

3. Petrović S., Grujić A., Jović M.: Ecological aspect for electricity production in terms of sustainable development, 7th International Scientific Conference "Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED 2014", October 2014, Užice, Serbia ISBN: 978-86-83573-43-1, M33.

4. Mitrović V, Mijalković M., Grujić A.: Monophase power quality analyzer, 18th International Symposium on Power Electronics - Ee 2015 Novi Sad, Serbia, Vol.18, pp. T6 – 1.1 – 1.5, October 28th- 30th, 2015.

5. Petrović V., Grujić A.: Application of programmable logic for efficient use of photovoltaic panels, "Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education" CITech – Almaty, Kazakhstan, 24-27 september 2015, ISSN 1560-7534

6. Grujić A., Milivojčević M., Petrović V.: An innovative teaching approach to I and II Cirhofs lows on moodle platform, Edulearn, 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 2nd-4th of July 2018.

Зборници скупова националног значаја - М60

1. Stojković Z., Grujić A.: Tenbohlen S.: Projektovanje gromobranske zaštite razvodnih postrojenja i nadzemnih vodova, 28. Savetovanje JUKO-CIGRE, Ref. C4-01, Vrnjačka Banja, 30. septembar – 05. oktobar 2007, Zbornik radova sa konferencije, str. 167-172, ISBN: 978-86-82317-60-9, M63.

2. Grujić A., Savić A., Lazarević N.: Povećanje stepena zaštite vazduha korišćenjem solarnih kolektora u zdravstvenom centru Pirot, Šesta regionalna konferencija o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u elektroprivredi, ELECTRA VI, Zlatibor, 6-10. decembar 2010, Zbornik radova u elektronskom izdanju, Ref. 7-2, str. 369-375, M63.

3. Savić A., Grujić A.: Učenje na daljinu kao podrška tradicionalnom obrazovnom procesu predmeta distribucija i tržište električne energije, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, March 2011, Vol. 10, Ref. E-V-19, str. 275-280, ISBN 978-99938-624-6-8, M63.

4. Grujić A., Beljić D.: Dimenzionisanje solarnih kolektora pomoću programa Solarberater, Treća regionalna konferencija, Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, Kopaonik, jun 2011, Ref. SE-6-3, Zbornik radova u elektronskom izdanju, M63.

5. Stojković Z., Grujić A.: Programski alat za projektovanje gromobranske zaštite razvodnih postrojenja, 30. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-03, Zlatibor, 29. maj – 03. Jun 2011, Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 1-12, ISBN: 978-86-82317-69-2, M63.

6. Grujić A.: Modelovanje atmosferskih pražnjenja u nadzemne vodove, Međunarodna konferencija, Matematičke i informacione tehnologije, MIT 2011, Vrnjačka Banja, avgust 2011, Zbornik radova sa konferencije, str. 134-137, ISBN 978-86-83237-90-6, M63.

7. Grujić A., Bogojević B., Petrović S.: Određivanje vršne snage konzumnih područja, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Vol. 11, Ref. ENS-2-4, March 2012, str.133-138, ISBN 978-99938-624-8-2, M63.

8. Grujić A., Ivezić M., Velenderić N., Vrtunić S.: Laboratorijski set za ispitivanje energije vetra, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Vol. 12, Ref. ENS-3-8, March 2013, str. 133-138, ISBN:978-99955-763-1-8, M63.

9. Grujić A., Stojković Z.: Primena fuzzy logike u proceni rizika kvara visokonaponskog postrojenja od atmosferskog pražnjenja, 31. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-03, Zlatibor, 26. maj – 30. maj 2013, Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 1-12, ISBN: 978–86–82317–72–2, M63.

10. Ivezić M., Jović M., Grujić A.: Kompenzacije neaktivne snage potrošača sa promjenljivom strujom primjenom kondenzatora i pasivnog filtra, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-2-2, March 2014, str. 138-143, ISBN: 978-99955-763-3-2, M63.

11. Despotović V.Ž., Jović M., Grujić A.: DS injection in low voltage power network produced by regulated resonant vibratory coveying drives, Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014, Vol. 13, Ref. ENS-2-3, March 2014, str. 144-149, ISBN: 978-99955-763-3-2, M63.

12. Grujić A., Stojković Z.: Upravljanje rizikom kvara od atmosferskog pražnjenja u vetropark, 32. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C4-04, Zlatibor, 17. maj – 21. maj 2015, Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 1-12, ISBN: 978–86–82317–77-7, M63.

13. Grujić A., Stojković S., Despotović Ž., Petrović V.: Povećanje energetske efikasnosti VIŠER-a instaliranjem fotonaponske krovne elektrane, III naučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem Politehnika – 2015, Visoka škola strukovnih studija Politehnika, Beograd, Vol.3, No.1, str. 123 - 128, Decembar 2015, ISBN: 976-86-74980-64-4, M63.

14. Pavlović Đ., Despotović Ž.V., Grujić A., Naumovska I.V.: Regulacija napona i učestanosti dizel električnog agregata opterećenog asinhronim motorom, Zbornik XV Naučno-stručnog simpozijuma INFOTEH 2016, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 16-18.03.2016., Vol.15, pp. 836-841, Mart 2016, ISBN 978-99955-763-6-3.

15. Vlajić-Naumovska I., Grujić A., Petrović V., Ivezić M.: Trening centar za upravljanje otpadom u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, Međunarodna naučna konferencija, Ekološka kriza: Tehnogeneza i klimatske promene, 21-23. 2016., Beograd, ISBN 978-86-89061-09-3

16. Ivezić M., Vlajić-Naumovska I., Grujić A., Petrović V.,: Bezbedonosni aspekti upravljanja električnim otpadom, Međunarodna naučna konferencija, Ekološka kriza: Tehnogeneza i klimatske promene, 21-23. 2016., Beograd, ISBN 978-86-89061-09-3

17. Grujić A., Petrović V.,: Proizvodnja biodizela iz ulja, Druga naučno-stručna konferencija ARA, Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac, maj 2017

18. Grujić A., Petrović V, Tarabić D.,: Upotreba softverskog alata SAM (System Advisory Model) u projektovanju vetroelektrana manjih snaga, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. C6-12, Zlatibor, 5. jun – 8. jun 2017, Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 1-8, ISBN 978-86-82317-81-4

19. Grujić A., Petrović V., Pavlović Đ.,: Spalionica otpada Inciner I8 na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Četvrti naučmo-stručni skup POLITEHNIKA 2017, Beograd, decembar 2017, Zbornik radova u elektronskom izdanju, str. 57 – 63.

20. Grujić A., S. Todorović,: Kvalitet električne energije generisane iz krovne PV elektrane stambenog objekta u Vranju, 11. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem, CIRED 2018, Kopaonik 24-28.9.2018.Референце

др Александра Грујић слика

др Александра Грујић

Kабинет: 601

Eлектронска пошта: aleksandra.grujic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: најава путем мејла
  • Четвртак:  10 -12h, 601
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099