Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Квалитет електричне енергије Шифра: 220611 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са појмовима везаним за квалитет електричне енергије..
Исход: Исход наставе је оспособљеност студената да учествују у пословима мерења и процене квалитета електричне енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Мере квалитета електричне енергије. Тотално хармонијско изобличење напона и струја
 2. Хармоници.Интерхармоници. Субхармоници. Пропади напона. Поднапони.
 3. Фликери. Напонски импулси. Осцилације напона. Пренапони. Безнапонске паузе
 4. Стандарди и норме из области квалитета електричне енергије.
 5. Варијација учестаности. Варијације амплитуде напона. Појава несиметрије у мрежи.
 6. Прорачун THD код различитих типова опреме.
 7. Појам и типови компензације реактивне енергије. Технички и економски мотиви компензације реактивне енергије.
 8. Утицај компензације реактивне енергије на квалитет електричне енергије.
 9. Присуство виших хармоника у индустријским постројењима. Трофазни енергетски претварачи.
 10. Решења за сузбијање хармоника. Типови филтра виших хармоника.
 11. Компензација реактивне енергије помоћу пасивног филтра.
 12. Критеријум дозвољених вредности напона виших хармоника. Опрема за мерење карактеристика везаних за квалитет електричне енергије.
 13. Утицај ветроелектрана на квалитет електричне енергије
 14. Утицај фотонапонских система на квалитет електричне енергије.
 15. Решавање проблема квалитета електричне енергије.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. М. М. Костић: Повећање енергетске ефикасности електромотора у погонима, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд, 2010.
 2. R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso and H. Beaty: Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, USA, 2004.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099