Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Обновљиви извори енергије Шифра: 121607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним знањима из обновљивих извора енергије.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови обновљивих извора енергије. Значај коришћења обновљивих извора и дистрибуираних извора енергије. Појам дистрибуиране производње.
 2. Сунчева енергија. Основни поступци коришћења Сунчеве енергије. Спектар Сунчевог зрачења. Карактеристичне величине које описују Сунчево зрачење.
 3. Механизам конверзије Сунчевог зрачења у електричну и топлотну енергију. Појам инсолације Сунчевог зрачења. Дифузиона, рефлектована и директна компонента Сунчевог зрачења.
 4. Употреба соларних колектора при конверзији Сунчеве енергије у топлотну енергију.
 5. Фотонапонска конверзија. Основни типови фотонапонских ћелија и материјали.
 6. Фотонапонски системи и повезивање на електродистрибутивну мрежу. Избор фотонапонских елемената
 7. Појам ветроенергетике. Типови ветрова.Снага и висински профил брзине ветра.
 8. Метереолошка мерења и процене ветроенергетског потенцијала. Атлас ветрова.
 9. Врсте ветротурбина. Сила, момент и снага ветротурбине. Карактеристика снаге ветротурбине.
 10. Избор локације за изградњу фарме ветрогенератора.
 11. Избор типа ветротурбине и распореда ватротурбина. Избор елемената ветроелектрана.
 12. Интеграција ветроелектрана у ЕЕС. Балансна равнотежа снага ветроелектрана.
 13. Прорачуни годишње производње ветроелектране. Позитивни и негативни утицаји ветроелектрана на животну средину.
 14. Савремени ветрогенератори.
 15. Колоквијум
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. М. Ђурић, А. Чукарић, Ж. Ђуришић. В. Илић, Електране, Беопрес, Београд, 2010.
 2. В.Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти, Академска мисао, Београд, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099