Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Дистрибуција и тржиште електричне енергије Шифра: 121207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућујеуспешно праћење наставе.
Циљ: Циљ наставе је упознавање студената са дистрибутивним мрежама и постројењима, дистрибуцијом и тржишним законима при трговином електричне енергије.
Исход: Оспособљеност студената да учествују у пословима експлоатације и одржавања дистрибутивних мрежа и постројења и пословима мерења, очитавања, обрачуна и наплате електричне енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Вршна снага потрошача и конзумних подручја, коефицијенти једновремености
 2. Субјекти у дерегулисаном електроенергетском систему
 3. Оптеретљивост енергетских трансформатора
 4. Испорука и тржиште електричне енергије
 5. Мерење и обрачун испоручене електричне енергије
 6. Наплата утрошене електричне енергије и ангажоване снаге и корекција обрачуна
 7. Поузданост електродистрибутивних система
 8. Показатељи поузданости електродистрибутивних система
 9. Понуда и тражња електричне енергије
 10. Квалитет електричне енергије. Регулаторна агенција.
 11. Дистрибутивне трансформаторске станице
 12. Дистрибутивни кабловски водови
 13. Дистрибутивни надземни водови
 14. Учествовање на тржишту електричне енергије
 15. Берзе електричне енергије
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. Ј. Штаркљ,Збирка решених задатака из производње, преноса и употребе електричне енергије, Академска мисао, Београд, 2012.
 2. Т. Бојковић, М. Танасковић, Д. Перић, Дистрибуција електричне енергије решени примери, Академска мисао, Београд, 2009
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099