Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Техника високог напона Шифра: 121107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са изолацијом електроенергетског система, њеним испитивањем, пренапонима који се на њој појављују и заштитом од пренапона.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да припремају програме испитивања и да учествују у испитивањима при одржавању опреме у погону.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Спољашња изолација; Унутрашња изолација. Стандардни подносиви напони опреме.
 2. Настанак атмосферских пражњења. Фазе атмосферских пражњења. Параметри атмосферских пражњења. Типови атмосферских пражњења.
 3. Врсте пренапона; Атмосферски пренапони. Заштита објеката опште и специјалне намене од атмосферског пражњења. Моделовање прихватног система громобранске инсталације.
 4. Утицај атмосферских пренапона на надземне водове. Метод заштитног угла громобранске заштите. Метод котрљајуће сфере громобранске заштите.
 5. Склопни пренапони. Прекидање малих капацитивних струја. Прекидање малих индуктивних струја.
 6. Квазистационарни пренапони. Заштита од пренапона.
 7. Укључење или искључење са брзим поновним укључењем.
 8. Искључење малих индуктивних и капацитивних струја.
 9. Силицијум-карбидни одводници пренапона. Атмосферски пренапони у трансформаторима.
 10. Метал-оксидни одводници пренапона.
 11. Координација изолације надземних водова у области атмосферских пренапона.
 12. Координација изолације надземних водова у области склопних пренапона.
 13. Координација изолације трансформаторских станица.
 14. Изолација објеката високог напона. Утицај атмосферских и погонских услова на карактеристике изолације
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. M. Савић, З. Стојковић, Техника високог напона -Атмосферски пренапони, Електротехнички факултет, Београд, 2001.
 2. С. Стојковић, Техника високог напона – Координација изолације, Технички факултет, Чачак, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099