Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Високонапонски апарати Шифра: 120407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: нема
Циљ: Циљ предмета је да се студенти упознају са принципом рада и конструкцијама високонапонских апарата и уређаја. Такође, треба да науче о задацима који се постављају пред високонапонску опрему, техничке карактеристике, као и како се врши избор уређаја и опреме. Студенти се упознају и са управљањем расклопним уређајима и њиховим погонима.
Исход: После положеног испита студенти треба да буду способни да распознају високонапонске апарате, да познају принципе њиховог рада и да могу да их одаберу у пројектима. Такође, студенти треба да познају управљање расклопним уређајима и опасности од њих.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Високонапонски осигурачи - основни елементи конструкције, начин гашења електричног лука, к-ке.
 2. Високонапонски осигурачи - избор осигурача за ВН трансформаторе, ВН моторе и кондензаторе.
 3. Високонапонски изолатори - подела изолатора, потпорни, висећи и проводни изолатори, избор.
 4. ВН прекидачи - медијуми за гашење лука, ваздушни, малоуљни, SF6 и вакуумски прекидачи.
 5. ВН прекидачи - принципи деловања и конструкције прекидача, избор прекидача.
 6. ВН растављачи и земљоспојници - подела, задаци, средњенапонски, високонапонски.
 7. ВН растављачи и земљоспојници - пантографски, двостубни са централним прекидањем, коленасти растављачи, погони, земљоспојници.
 8. ВН раставне склопке и контактори (улога, принцип рада, конструкција, начини гашења лука, погони, техничке карактеристике и избор).
 9. ВН пригушнице (подела, пригушница за ограничавање струје кратког споја, конструкција, техничке карактеристике, избор).
 10. ВН енергетски каблови - врсте каблова, означавање, конструкција кабла, избор каблова.
 11. Мерни трансформатори - струјни мерни трансформатори, конструкција мерних тр., избор.
 12. Мерни трансформартори – напонски трансформатори, конструкција, карактеристике и избор.
 13. SF6 постројења - подела, основни елементи конструкције, једнополно и трополно изолована постр.
 14. SF6 постројења - једнополне шеме, конфигурације, одржавање.
Практична настава:
 1. На вежбама се раде задаци који студентима олакшавају разумевање избора високонапонске опреме.
Литература
 1. Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Разводна постројења, друго издање, Академска мисао, Електротехнички факултет, Београд, 2015.
 2. Ј. Нахман, В. Мијаиловић, Д. Саламон, Разводна постројења - збирка решених задатака са прилозима, Академска мисао, Београд, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00