Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање рециклажним процесима Шифра: 180917 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Основна знања из електротехнике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима из управљања рециклажним процесима.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из управљања рециклажним процесима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Појам и значај рециклажних процеса (РП).
 2. Организација рециклажних процеса и кретање отпада унутар рециклажних постројења.
 3. Главни елементи рециклажних процеса. Сортирање, одвајање за поновну употребу, одлагање.
 4. Сензори у РП. Детектори метала, сензори брзине, помераја, силе, момента, температуре, концентрације гасова, итд.
 5. Електричне машине и актуатори у РП. Електромотори, сервомотори, хидраулични цилиндри.
 6. Механички елементи у РП. Преносници снаге, редуктори, лежајеви, итд.
 7. Транспортни системи. Преглед конвенционалних транспортних система, прорачун актуатора, најчешћи проблеми и кварови у транспортним системима, детекција отказа.
 8. Системи за сортирање - сепаратори. Преглед система, прорачун актуатора.
 9. Системи за сортирање - сепаратори. Најчешћи проблеми и кварови у оваквим системима, детекција отказа. Улога радне снаге (људски фактор) у оваквим системима.
 10. Млинови за уситњавање– механичка обрада отпада. Преглед конвенционалних млинова, прорачун актуатора, најчешћи проблеми и кварови у оваквим системима, детекција отказа.
 11. Пресе - механичка обрада отпада. Преглед конвенционалних преса, прорачун актуатора, најчешћи проблеми и кварови у оваквим системима, детекција отказа.
 12. Управљање процесом компостирања.
 13. Дијагностика кварова у рециклажним постројењима.
 14. Системи надзора рециклажних процеса. SCADA системи.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Gašić M., Transportni uređaji - neprekidni transport , Mašinski fakultet, Kraljevo,1997.
 2. Tolmač D., Prvulović S., Transportni sistemi, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, 2012.
 3. Popović M., Senzori i merenja, Zavod za udžbenike, Srpsko Sarajevo, 2004.
 4. Popović M., Senzori u robotici, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 1996.
 5. Henstock M., Modern Techniques for Recycling, Conservation & Recycling
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099