Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Управљање пројектима Шифра: 172107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Омогућити студентима стицање теоријских и практичних зања и вештина из области управљања разноврсним инвестиционим, бизнис и друштвеним пројектима.
Исход: Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да примене практична знања у процесу планирања, прћења и контроле реализације пројекта, са посебним акцентом на праћење и контролу времена, ресурса и трошкова пројекта, као и управљању специјализованим менаџмент дисциплинама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Појам и врсте пројеката
 2. Концепт управљања пројектом
 3. Организација за управљање пројектом
 4. Управљање људским ресурсима у пројекту
 5. Пројектни менаџер
 6. Методе и технике за управљање пројектом
 7. Планирање реализације пројекта
 8. Праћење и контрола реализације пројекта
 9. Систем извештавања о реализацији пројекта
 10. Стандардни рачунарски пакети за управљање пројектом
 11. Управљање уговарањем
 12. Управљање квалитетом пројекта
 13. Управлљање ризиком пројекта
 14. Управљање комуникацијама у пројекту
 15. Управљање променама у пројекту
Практична настава:
 1. It is realized in the computer laboratory with the application of the Primavera software package.
Литература
 1. P. Jovanović, Upravlјanjeprojektom, 11. Izdanje, Fakultetzaprojektni i inovacioni menadžment, Beograd, 2015
 2. Ž. Vasić, M.Jevremović, D. Majkić, Upravlјanjeprojektom, praktikum, Visoka škola elektrotehnike i računarstvastrukovnihstudija, Beograd, 2015.
 3. Kerzner H, Project management, 10th edition, Wiley Jersy, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00