Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Савремене методе пречишћавања ваздуха у индустрији Шифра: 180517 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Знања из основа електроенергетике и нових енергетских технологија
Циљ: Стицање основних знања о улози и значају електроенергетских уређаја (ЕЕУ) примењених у екологији. Проучавање ЕЕУ као средстава за отклањање аерозагађења у индустрији, електропривреди, проучавање напредних техника управљања квалитетом ваздуха
Исход: Студенти ће бити оспособљени да схвате основне принципе и методе пречишћавања ваздуха, начина рада ЕЕУ који се користе у тој области за отклањање аеро-загађења, у циљу задовољења граничних вредности емисија у индустријским постројењима (термоелектранама и топланама)
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Негативан утицај аеро-загађивача на екосистем, основне методе и начини редукције аерозагађења
 2. Био-јонизатори као средство за пречишћавање ваздуха
 3. Електростатичке методе и њихова примена у редукцији аеро-загађења (електростатички издвајачи)
 4. Улога електроенергетских напајања у системима за пречишћавање ваздуха (основни принципи и топологије)
 5. Основни принципи функционисања електроенергетских постројења за пречишћавање ваздуха (одвајање чврстих материја, десумпоризација, денитрификација, уклањање живе и тешких метала)
 6. Начини и методе депоновања издвојених чврстих материја из ваздуха
 7. Начини и методе коришћења секундарних продуката десумпоризације и денитрификације
 8. Сензори и мерне методе које се користе у системима за пречишћавање ваздуха
 9. Основни принципи мониторинга и контроле емисија аеро-загађивача
 10. Примена информационих технологија у системима за пречишћавање ваздуха у индустрији и електропривреди
 11. Савремене методе “ON-Line” праћења емисија и аквизиција података
 12. Трендови будућег развоја електроенергетских постројења за пречишћавање ваздуха- могућности реализације термоелектрана и топлана без димњака
Практична настава:
 1. Практична настава је организована кроз аудиторне вежбе и израду семинарског рада. Практична настава у потпуности прати програм предавања. Предвиђа се део практичне наставе кроз посету електроенергетским постројењима за пречишћавање отпадних гасова на термоелектранама.
Литература
 1. С.Вукосавић, Ж.Деспотовић, И.Цветковић,Савремене методе електростатичког издвајања честица из димних гасова на термоелектранама и топланама, Студија урађена у оквиру пројекта Министарства науке TР3022, ЕТФ, Универзитет Београду, Институт Институт М.Пупин, Универзитет у Београду, Београд 2006.
 2. Ж.Деспотовић, С.Вукосавић, М.Бакић, Савремени електростатички издвајачи, ЕНЕРГИЈА-економија-екологија, Вол 3, пп.237-247, 2010.
 3. D.A.Vallero, Fundamentals of Air Pollution (Fifth edition), Academic Press, 2014.
 4. M.Z.Jacobson, Air Pollution and Global Warming, Cambridge University Press, 2012.
 5. Ken Parker, Electrical operation of electrostatic precipitators, 3rd, IEE Power and Energy, London, 2003
 6. Z.Despotovic, “Some Experiences in the Exploitation of Triboelectric Sensors for Measuring Concentration of particulate Matter on Thermal Power Plants”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013; https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/TES/TES-2.pdf
 7. Z.Despotovic, S.Vukosavic, M.Terzic, “Contemporary Approach to Power of Electrostatic Precipitators”, XII International Conference INFOTEH 2013, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 20-22.03.2013;https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2013/radovi/ENS-4/ENS-4-1.pdf
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
30
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
50
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099