Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Жељко Деспотовић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетика-Енергетски претварачи и погони [1984-1990]
  • Магистарске студије: Универзитет У Београду, Електротехнички факултет, Енергетика-Енергетски претварачи погони [1998-2003]
  • Докторске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетика-Енергетски претварачи и погони [2003-2007]

Биографија

Рођен је 1964.  у Пријепољу, Србија. Основну и средњу школу је завршио 1979., односно 1983.  у Новој Вароши. Након одслужења војног рока октобра 1984. започео је студије на Енергетском одсеку Електротехничког факултета, Универзитета у Београду. Још као студент је као један од најбољих на свом одсеку, у периоду октобар 1989.-април 1990. био ангажован у Институту ″Никола Тесла″ на пројекту ″Трофазни транзисторски инвертор 70kVA/400Hz напајан директно са трофазне мреже″, у оквиру кога је урадио дипломски рад под менторством проф. др Зорана Стојиљковића и Др Жарка Јанде. Дипломирао је 20 априла 1990. на Енергетском одсеку, смер Енергетски претварачи и погони. Дипломски рад на тему, "Упоредни преглед карактеристика биполарних транзистора у Дарлингтон спрези и биполарних транзистора са изолованим гејтом (IGBT) као струјних прекидача у напонским инверторима", одбранио је са оценом 10. Магистарске студије на електротехничком факултету је завршио са просечном оценом 10. Магистрирао је 11 децембра 2003. на Електротехничком факултету у Београду-смер енергетски претварачи и погони, са тезом “Енергетски претварачи за погон електромагнетних вибрационих актуатора у системима за дозирање и транспорт расутих материјала”. Докторску дисертацију на тему ″Оптимизација рада електромагнетних резонантних вибрационих транспортера коришћењем струјно контролисаних транзисторских енергетских претварача”, је одбранио 15 новембра 2007.  на Електротехничком факултету у Београду. У току свог стручног, истраживачког и научног рада је руководио и био ангажован као учесник на више значајних инвестиционих пројеката од интереса за електропривреду, процесну индустрију, водопривреду, путну привреду, железницу и војну индустрију. Бавио се истраживањем из области управљања механичким системима и механизмима, хидрауличким и хидро-динамичким системима, контролом вибрација, развојем индустријских микроконтролера, управљањем енергетским претварачима и електромоторним погонима. Ужа специјалности су му енергетска електроника, индустријска електроника и мехатроника. Свој целокупни рад је верификовао и кроз објављене научне радове. На основу поменутих истраживања објавио је као аутор или коаутор више од 200 научних радова у међународним и домаћим часописима, као и на међународним и домаћим симпозијумима и конференцијама. Аутор је или коаутор више од 60 инжењерских техничких решења из поменутих области која су добила потврду у конкретним практичним применама: 2 нова техничка решења призната на међународном нивоу, 21 битно побољшано техничко решење и 50 индустријских прототипова.

У периоду април 1990- јул 1991 је радио хонорарно на развоју енергетских претварача различите намене у Институту "Н.Тесла" у Центру за аутоматику и регулацију. Почев од 20 Септембра 1991. до сада је стално запослен у Институту ″Михајло Пупин″ (ИМП): 1991.-1996. у радној јединици  ИМП-Хидраулика и пенуматика, 1996.- 2002. у радној јединици ИМП-Мехатроника, од 2002. до сада у ИМП-Матично предузеће, где  тренутно у оквиру научно-истраживачких пројеката ради на развоју и пројектовању уређаја из области енергетске електронике, енергетских претварача и њихове примене у областима мехатроничких и индустријских система. Од јануара 2007.  постаје спољњи сарадник Катедре за енергетске претвараче и погоне -Лабораторија за микропроцесорско управљање енергетским претварачима на  Електротехничком факултету у Београду. Почев од 2 Фебруара 2010. је ангажован као професор Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, за област Електроенергетика, студијски програм Нове Енергетске Технологије (НЕТ). Почев од 24 Фебруара 2015. је ангажован као професор на докторским академским студијама Електротехничког факултета, Универзитета у Београду-Катедра за Електричне претвараче и погоне (ЕПП), предмети: Енергетски претварачи и Управљање енергетским претварачима.

Носилац је пројектантских лиценци које му је издала Инжењерска Комора Србије (ИКС):(1) Лиценца тип 350-Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, (2)Лиценца тип 352-Одговорни пројектант управљања електромоторним погонима - аутоматика, мерење и регулација,(3)Лиценца тип 450-Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.

У својој пројектантској каријери је пројектовао, реализовао и пустио у рад више од 100 индустријских постројења  у процесној индустрији, објектима електропривреде (хидро и термоелектранама) и енергетским постројењима специјалне намене. 

Дугогодишњи је рецензент је више врхунских међународних часописа од којих је најзначајнијни IEEE Transactions on Industrial Electronics (Импакт фактор ИФ=8.5). Члан је више водећих међународних IEEE асоцијација: IEEE Industrial electronics society, IEEE Power electronics society, IEEE Industry applications society, IEEE Mechatronics society , IEEE Power &Energy Society.  На основу своје дугогодишње активности у овим асоцијацијама, посебну почаст је добио 23.07.2015. од стране престижне америчке инжењерске асоцијације IEEE, унапређењем у звање -"IEEE Senior Member".

Рецензент је већег броја иновационих и научних пројеката при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републие Србије. Рецензирао је више међународних билатералних пројеката.

Члан је едиторијал борда међународних часописа American Journal of Electrical and Electronic Engineering  и  Journal Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation. Члан је организационих и научних одбора више домаћих и међународних конференција.

Био је ментор више мастер радова и две докторске дисертације на академским студијама (једна на ЕТФ Беогад  и једна ФИН Крагујевац) и ментор више  дипломских и специјалистичких радова на струковним студијама (ВИШЕР Београд). Био је члан више комисија за прихватање , оцену и одбрану докторских дисертација на докторским академским студијама (ЕТФ). Учествовао је у формирању младог научног кадра у Институ Михајло Пупин и на Електротехничком факултету у Београду у оквиру комерцијалних индустријских пројеката и научних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  

Био је учесник је два ТЕМПУС пројекта: (1)TEMPUS JP 144856-2008: “International Accreditation of Engineering Studies”, (2) ТEMPUS JEP 41029/2006 - "Interdisciplinary Engineering Education Establishment",

Био је учесник два пројекта билатералне сарадње: (1) Билатерала  Србија-Француска: ″New Applied Mathematical Methodologies in Solving Different Engineering Problems″,  у оквиру програма  " Павле  Савић партнерства Hubert Curien", 2008-2009, (2) Билатерла Србија-Италија:  "Lead-free piezoelectric and multiferroic flexible films for nanoelectronics and energy harvesting", 2019 до сада.

Био је учесник  једног европског пројекта  из оквирног програма ФП7 -"Energy Warden-Renewable Energy Sourcing Decisions and Control in Buildings", 2010-2012.

Био је учесник је више националних научних пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

1. Пројекат МНТР Републике Србије, ″Развој нове технологије и постројења за чување воћа и поврћа у контролисаној атмосфери″, Фебруар 1993.

2. Пројекат МНТР Републике Србије И.1.1330 ″Нови правци о истраживањима осцилаторне удобности моторних возила″  из 1998. 

3. Пројекат МНТР Републике Србије "Развој хидродинамичких преносника за погон млинова за угаљ 1.1-2МW на термоелектранама", Пројекат Но.ЕТР6.02.0059А, финансиран у оквиру технолошког развоја Министарства за науку Републике Србије , Април 2001.-Децембар 2003. Руководилац пројекта: Проф.др Драгутин Дебељковић-Машински факултет Београд.

4. Пројекат Министарства науке Републике Србије "Развој технологије и уређаја за ефикасну електрофилтрацију дима у термоелектранама и топланама", Пројекат ТР6610, Министарства науке и заштите животне средине-Програм технолошког развоја у области енергетских технологија и рударства, Јануар 2005.-Децембар 2007. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Вукосавић- Електротехнички Факултет у Београду.

5. Пројекат Министарства науке и заштите животне средине "Набавка капиталне опреме за научно истраживачки рад"- Хидродинамички пулзатор, у оквиру Секторског инвестиционог плана из области науке и електронске управе. Уговор бр. РГСМ 13.1.01/06-07-ЈН-НИП који је склопљен са Министарством за Науку Републике Србије, дана 10.11.2006. Трајање пројекта Јануар 2007.-Јул 2008. Руководилац пројекта са стране Машинског факултета у Крагујевцу: Проф. др Мирослав Демић; Руководилац пројекта са стране Института М.Пупин: Др Жељко Деспотовић.

6. Пројекат Министарства науке и заштите животне средине "Развој система за мерење количине и квалитета воде у отвореним токовима базираних на GPRS комуникацији за потребе надзора и управљања", Пројекат ТР22013, Министарство науке, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.04.2008.-31.03.2011., реализација 01.04.2008-31.03.2009.Руководилац пројекта: Др Жељко Деспотовић–Институт "М.Пупин".

7. Пројекат Министарства науке и заштите животне средине: "Развој и примена високонапонске високофреквентне еколошке опреме за отклањање аерозагађења у индустрији и електропривреди", Пројекат ТР21007, Министарство науке и заштите животне средине, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.04.2008-31.03.2011, реализација 01.04.2008-31.03.2010. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Вукосавић- Електротехнички Факултет у Београду

8. Пројекат Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије: "Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења", Пројекат ТР33022, Програм истраживања у области технолошког развоја за период 01.01.2011 до сада. Руководилац пројекта: Проф. др Слободан Вукосавић- Електротехнички Факултет у Београду.

У досадашњој научној и стручној каријери је објавио 14 радова са SCI листе, 3 поглавља у монографијама међународног значаја, 4 предавања по позиву на интернационалним симпозијумима, 2 предавања на националним симпозијумима, преко 20 радова у водећим часописима националног значаја и више од 150 радова на интернационалним и националним симпозијумима.

Целокупни научни, академски и стручни - инжењерски опус професора детаљније је доступан на следећим Интернет адресама:

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/naucno_zvanje/2018/Zeljko_Despotovic.pdf

http://www.pupin.rs/cv/zeljko-despotovic/

http://www.pupin.rs/en/cv/zeljko-despotovic/

http://epp.etf.rs/wp/dr-zeljko-despotovic-visi-naucni-saradnik/

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Zeljko_Despotovic2

http://www.ingkomora.rs/homepages/?l=450D62409

https://scholar.google.com/citations?user=2_euNsgm8VkC&hl=sr

http://bg.academia.edu/ZeljkoDespotovic

https://rs.linkedin.com/in/zeljkodespotovic

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Despotovic%20Zeljko%20V#.XMipJzAzbIU

Регистрован је у следећим научним базама података:

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-2977-6710

SCOPUS ID: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16047097600

Web of Science Researcher ID: E-3402-2013

https://publons.com/researcher/1748872/zeljko-v-despotovic/

Списак научних и стручних публикација је доступан на следећим WEB адресама:

(1)    РАДОВИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА: 

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_cas.pdf

(2)    РАДОВИ У ДОМАЋИМ ЧАСОПИСИМА:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_cas.pdf

(3)    РАДОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_konf.pdf

(4)    РАДОВИ НА ДОМАЋИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_konf.pdf

(5) МОНОГРАФИЈЕ:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_udzbenici.pdf


Референце

др Жељко Деспотовић слика

др Жељко Деспотовић

Kабинет: 606

Eлектронска пошта: zeljko.despotovic@viser.edu.rs

Консултације
  • Среда: 20-21ч
  • Четвртак: 20-21ч
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099