Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Željko Despotović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači i pogoni [1984-1990]
  • Magistarske studije: Univerzitet U Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači pogoni [1998-2003]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači i pogoni [2003-2007]

Biografija

Rođen je 1964.  u Prijepolju, Srbija. Osnovnu i srednju školu je završio 1979., odnosno 1983.  u Novoj Varoši. Nakon odsluženja vojnog roka oktobra 1984. započeo je studije na Energetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Još kao student je kao jedan od najboljih na svom odseku, u periodu oktobar 1989.-april 1990. bio angažovan u Institutu ″Nikola Tesla″ na projektu ″Trofazni tranzistorski invertor 70kVA/400Hz napajan direktno sa trofazne mreže″, u okviru koga je uradio diplomski rad pod mentorstvom prof. dr Zorana Stojiljkovića i Dr Žarka Jande. Diplomirao je 20 aprila 1990. na Energetskom odseku, smer Energetski pretvarači i pogoni. Diplomski rad na temu, "Uporedni pregled karakteristika bipolarnih tranzistora u Darlington sprezi i bipolarnih tranzistora sa izolovanim gejtom (IGBT) kao strujnih prekidača u naponskim invertorima", odbranio je sa ocenom 10. Magistarske studije na elektrotehničkom fakultetu je završio sa prosečnom ocenom 10. Magistrirao je 11 decembra 2003. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu-smer energetski pretvarači i pogoni, sa tezom “Energetski pretvarači za pogon elektromagnetnih vibracionih aktuatora u sistemima za doziranje i transport rasutih materijala”. Doktorsku disertaciju na temu ″Optimizacija rada elektromagnetnih rezonantnih vibracionih transportera korišćenjem strujno kontrolisanih tranzistorskih energetskih pretvarača”, je odbranio 15 novembra 2007.  na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U toku svog stručnog, istraživačkog i naučnog rada je rukovodio i bio angažovan kao učesnik na više značajnih investicionih projekata od interesa za elektroprivredu, procesnu industriju, vodoprivredu, putnu privredu, železnicu i vojnu industriju. Bavio se istraživanjem iz oblasti upravljanja mehaničkim sistemima i mehanizmima, hidrauličkim i hidro-dinamičkim sistemima, kontrolom vibracija, razvojem industrijskih mikrokontrolera, upravljanjem energetskim pretvaračima i elektromotornim pogonima. Uža specijalnosti su mu energetska elektronika, industrijska elektronika i mehatronika. Svoj celokupni rad je verifikovao i kroz objavljene naučne radove. Na osnovu pomenutih istraživanja objavio je kao autor ili koautor više od 200 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim simpozijumima i konferencijama. Autor je ili koautor više od 60 inženjerskih tehničkih rešenja iz pomenutih oblasti koja su dobila potvrdu u konkretnim praktičnim primenama: 2 nova tehnička rešenja priznata na međunarodnom nivou, 21 bitno poboljšano tehničko rešenje i 50 industrijskih prototipova.

U periodu april 1990- jul 1991 je radio honorarno na razvoju energetskih pretvarača različite namene u Institutu "N.Tesla" u Centru za automatiku i regulaciju. Počev od 20 Septembra 1991. do sada je stalno zaposlen u Institutu ″Mihajlo Pupin″ (IMP): 1991.-1996. u radnoj jedinici  IMP-Hidraulika i penumatika, 1996.- 2002. u radnoj jedinici IMP-Mehatronika, od 2002. do sada u IMP-Matično preduzeće, gde  trenutno u okviru naučno-istraživačkih projekata radi na razvoju i projektovanju uređaja iz oblasti energetske elektronike, energetskih pretvarača i njihove primene u oblastima mehatroničkih i industrijskih sistema. Od januara 2007.  postaje spoljnji saradnik Katedre za energetske pretvarače i pogone -Laboratorija za mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Počev od 2 Februara 2010. je angažovan kao profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, za oblast Elektroenergetika, studijski program Nove Energetske Tehnologije (NET). Počev od 24 Februara 2015. je angažovan kao profesor na doktorskim akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu-Katedra za Električne pretvarače i pogone (EPP), predmeti: Energetski pretvarači i Upravljanje energetskim pretvaračima.

Nosilac je projektantskih licenci koje mu je izdala Inženjerska Komora Srbije (IKS):(1) Licenca tip 350-Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, (2)Licenca tip 352-Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenje i regulacija,(3)Licenca tip 450-Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona.

U svojoj projektantskoj karijeri je projektovao, realizovao i pustio u rad više od 100 industrijskih postrojenja  u procesnoj industriji, objektima elektroprivrede (hidro i termoelektranama) i energetskim postrojenjima specijalne namene. 

Dugogodišnji je recenzent je više vrhunskih međunarodnih časopisa od kojih je najznačajnijni IEEE Transactions on Industrial Electronics (Impakt faktor IF=8.5). Član je više vodećih međunarodnih IEEE asocijacija: IEEE Industrial electronics society, IEEE Power electronics society, IEEE Industry applications society, IEEE Mechatronics society , IEEE Power &Energy Society.  Na osnovu svoje dugogodišnje aktivnosti u ovim asocijacijama, posebnu počast je dobio 23.07.2015. od strane prestižne američke inženjerske asocijacije IEEE, unapređenjem u zvanje -"IEEE Senior Member".

Recenzent je većeg broja inovacionih i naučnih projekata pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republie Srbije. Recenzirao je više međunarodnih bilateralnih projekata.

Član je editorijal borda međunarodnih časopisa American Journal of Electrical and Electronic Engineering  Journal Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation. Član je organizacionih i naučnih odbora više domaćih i međunarodnih konferencija.

Bio je mentor više master radova i dve doktorske disertacije na akademskim studijama (jedna na ETF Beogad  i jedna FIN Kragujevac) i mentor više  diplomskih i specijalističkih radova na strukovnim studijama (VIŠER Beograd). Bio je član više komisija za prihvatanje , ocenu i odbranu doktorskih disertacija na doktorskim akademskim studijama (ETF). Učestvovao je u formiranju mladog naučnog kadra u Institu Mihajlo Pupin i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u okviru komercijalnih industrijskih projekata i naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  

Bio je učesnik je dva TEMPUS projekta: (1)TEMPUS JP 144856-2008: “International Accreditation of Engineering Studies”, (2) TEMPUS JEP 41029/2006 - "Interdisciplinary Engineering Education Establishment",

Bio je učesnik dva projekta bilateralne saradnje: (1) Bilaterala  Srbija-Francuska: ″New Applied Mathematical Methodologies in Solving Different Engineering Problems″,  u okviru programa  " Pavle  Savić partnerstva Hubert Curien", 2008-2009, (2) Bilaterla Srbija-Italija:  "Lead-free piezoelectric and multiferroic flexible films for nanoelectronics and energy harvesting", 2019 do sada.

Bio je učesnik  jednog evropskog projekta  iz okvirnog programa FP7 -"Energy Warden-Renewable Energy Sourcing Decisions and Control in Buildings", 2010-2012.

Bio je učesnik je više nacionalnih naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

1. Projekat MNTR Republike Srbije, ″Razvoj nove tehnologije i postrojenja za čuvanje voća i povrća u kontrolisanoj atmosferi″, Februar 1993.

2. Projekat MNTR Republike Srbije I.1.1330 ″Novi pravci o istraživanjima oscilatorne udobnosti motornih vozila″  iz 1998. 

3. Projekat MNTR Republike Srbije "Razvoj hidrodinamičkih prenosnika za pogon mlinova za ugalj 1.1-2MW na termoelektranama", Projekat No.ETR6.02.0059A, finansiran u okviru tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku Republike Srbije , April 2001.-Decembar 2003. Rukovodilac projekta: Prof.dr Dragutin Debeljković-Mašinski fakultet Beograd.

4. Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije "Razvoj tehnologije i uređaja za efikasnu elektrofiltraciju dima u termoelektranama i toplanama", Projekat TR6610, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine-Program tehnološkog razvoja u oblasti energetskih tehnologija i rudarstva, Januar 2005.-Decembar 2007. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu.

5. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Nabavka kapitalne opreme za naučno istraživački rad"- Hidrodinamički pulzator, u okviru Sektorskog investicionog plana iz oblasti nauke i elektronske uprave. Ugovor br. RGSM 13.1.01/06-07-JN-NIP koji je sklopljen sa Ministarstvom za Nauku Republike Srbije, dana 10.11.2006. Trajanje projekta Januar 2007.-Jul 2008. Rukovodilac projekta sa strane Mašinskog fakulteta u Kragujevcu: Prof. dr Miroslav Demić; Rukovodilac projekta sa strane Instituta M.Pupin: Dr Željko Despotović.

6. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Razvoj sistema za merenje količine i kvaliteta vode u otvorenim tokovima baziranih na GPRS komunikaciji za potrebe nadzora i upravljanja", Projekat TR22013, Ministarstvo nauke, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04.2008.-31.03.2011., realizacija 01.04.2008-31.03.2009.Rukovodilac projekta: Dr Željko Despotović–Institut "M.Pupin".

7. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine: "Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne ekološke opreme za otklanjanje aerozagađenja u industriji i elektroprivredi", Projekat TR21007, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.04.2008-31.03.2011, realizacija 01.04.2008-31.03.2010. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu

8. Projekat Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije: "Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja", Projekat TR33022, Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 01.01.2011 do sada. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Vukosavić- Elektrotehnički Fakultet u Beogradu.

U dosadašnjoj naučnoj i stručnoj karijeri je objavio 14 radova sa SCI liste, 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 4 predavanja po pozivu na internacionalnim simpozijumima, 2 predavanja na nacionalnim simpozijumima, preko 20 radova u vodećim časopisima nacionalnog značaja i više od 150 radova na internacionalnim i nacionalnim simpozijumima.

Celokupni naučni, akademski i stručni - inženjerski opus profesora detaljnije je dostupan na sledećim Internet adresama:

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/naucno_zvanje/2018/Zeljko_Despotovic.pdf

http://www.pupin.rs/cv/zeljko-despotovic/

http://www.pupin.rs/en/cv/zeljko-despotovic/

http://epp.etf.rs/wp/dr-zeljko-despotovic-visi-naucni-saradnik/

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Zeljko_Despotovic2

http://www.ingkomora.rs/homepages/?l=450D62409

https://scholar.google.com/citations?user=2_euNsgm8VkC&hl=sr

http://bg.academia.edu/ZeljkoDespotovic

https://rs.linkedin.com/in/zeljkodespotovic

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Despotovic%20Zeljko%20V#.XMipJzAzbIU

Registrovan je u sledećim naučnim bazama podataka:

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-2977-6710

SCOPUS ID: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16047097600

Web of Science Researcher ID: E-3402-2013

https://publons.com/researcher/1748872/zeljko-v-despotovic/

Spisak naučnih i stručnih publikacija je dostupan na sledećim WEB adresama:

(1)    RADOVI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA: 

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_cas.pdf

(2)    RADOVI U DOMAĆIM ČASOPISIMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_cas.pdf

(3)    RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_konf.pdf

(4)    RADOVI NA DOMAĆIM KONFERENCIJAMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_konf.pdf

(5) MONOGRAFIJE:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_udzbenici.pdf


Reference

PhD Željko Despotović slika

PhD Željko Despotović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: zeljko.despotovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 20-21č
  • Četvrtak: 20-21č
Predmeti