Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Željko Despotović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači i pogoni [1984-1990]
  • Magistarske studije: Univerzitet U Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači pogoni [1998-2003]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Energetika-Energetski pretvarači i pogoni [2003-2007]

Biografija

Rođen je 1964.  u Prijepolju, Srbija. Osnovnu i srednju školu je završio 1979., odnosno 1983.  u Novoj Varoši. Nakon odsluženja vojnog roka oktobra 1984. započeo je studije na Energetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Još kao student je kao jedan od najboljih na svom odseku, u periodu oktobar 1989.-april 1990. bio angažovan u Institutu ″Nikola Tesla″ na projektu ″Trofazni tranzistorski invertor 70kVA/400Hz napajan direktno sa trofazne mreže″, u okviru koga je uradio diplomski rad pod mentorstvom prof. dr Zorana Stojiljkovića i Dr Žarka Jande. Diplomirao je 20 aprila 1990. na Energetskom odseku, smer Energetski pretvarači i pogoni. Diplomski rad na temu, "Uporedni pregled karakteristika bipolarnih tranzistora u Darlington sprezi i bipolarnih tranzistora sa izolovanim gejtom (IGBT) kao strujnih prekidača u naponskim invertorima", odbranio je sa ocenom 10. Magistarske studije na elektrotehničkom fakultetu je završio sa prosečnom ocenom 10. Magistrirao je 11 decembra 2003. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu-smer energetski pretvarači i pogoni, sa tezom “Energetski pretvarači za pogon elektromagnetnih vibracionih aktuatora u sistemima za doziranje i transport rasutih materijala”. Doktorsku disertaciju na temu ″Optimizacija rada elektromagnetnih rezonantnih vibracionih transportera korišćenjem strujno kontrolisanih tranzistorskih energetskih pretvarača”, je odbranio 15 novembra 2007.  na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U toku svog stručnog, istraživačkog i naučnog rada je rukovodio i bio angažovan kao učesnik na više značajnih investicionih projekata od interesa za elektroprivredu, procesnu industriju, vodoprivredu, putnu privredu, železnicu i vojnu industriju. Bavio se istraživanjem iz oblasti upravljanja mehaničkim sistemima i mehanizmima, hidrauličkim i hidro-dinamičkim sistemima, kontrolom vibracija, razvojem industrijskih mikrokontrolera, upravljanjem energetskim pretvaračima i elektromotornim pogonima. Uža specijalnosti su mu energetska elektronika, industrijska elektronika i mehatronika. Svoj celokupni rad je verifikovao i kroz objavljene naučne radove. Na osnovu pomenutih istraživanja objavio je kao autor ili koautor više od 160 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim simpozijumima i konferencijama. Autor je ili koautor više od šezdeset inženjerskih tehničkih rešenja iz pomenutih oblasti koja su dobila potvrdu u konkretnim praktičnim primenama: 2 nova tehnička rešenja priznata na međunarodnom nivou, 21 bitno poboljšano tehničko rešenje i 50 industrijskih prototipova.

U periodu april 1990- jul 1991 je radio honorarno na razvoju energetskih pretvarača različite namene u Institutu "N.Tesla" u Centru za automatiku i regulaciju. Počev od 20 Septembra 1991. do sada je stalno zaposlen u Institutu ″Mihajlo Pupin″: 1991.-1996. u radnoj jedinici  IMP-Hidraulika i penumatika, 1996.- 2002. u radnoj jedinici IMP-Mehatronika, od 2002. do sada u IMP-Matično preduzeće, gde  trenutno u okviru naučno-istraživačkih projekata radi na razvoju i projektovanju uređaja iz oblasti energetske elektronike, energetskih pretvarač i njihove primene u oblasti mehatronike i industrijske elektronike. Od januara 2007.  postaje spoljnji saradnik Katedre za energetske pretvarače i pogone -Laboratorija za mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Počev od 2 Februara 2010. je angažovan kao profesor Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, za oblast Elektroenergetika, studijski program Nove Energetske Tehnologije (NET). Počev od 24 Februara 2015. je angažovan kao profesor na doktorskim akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu-Katedra za Električne pretvarače i pogone (EPP), predmeti: Energetski pretvarači i Upravljanje energetskim pretvaračima.

Nosilac je projektantskih licenci:(1) Licenca tip 350-Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, (2)Licenca tip 352-Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenje i regulacija,(3)Licenca tip 450-Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona.

U svojoj projektantskoj karijeri je projektovao, realizovao i pustio u rad više od 100 industrijskih postrojenja  u procesnoj industriji, objektima elektroprivrede (hidro i termoelektranama), energetskim postrojenjima specijalne namene i u vojnoj industriji. 

Dugogodišnji je recenzent je više vrhunskih međunarodnih časopisa od kojih je najznačajnijni IEEE Transactions on Industrial Electronics (Impakt faktor IF=8.5). Član je više vodećih međunarodnih IEEE asocijacija: IEEE Industrial electronics, IEEE Power electronics, IEEE Industry applications, IEEE Mechatronics.  Na osnovu svoje dugogodišnje aktivnosti u ovim asocijacijama, posebnu počast je dobio 23.07.2015. od strane prestižne američke inženjerske asocijacije IEEE, unapređenjem u IEEE zvanje -"IEEE Senior Member".

Recenzent je većeg broja inovacionih i naučnih projekata pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republie Srbije. Recenzirao je do sada jedan projekat bilatelarne međunarodne saradnje.

Član je editorijal borda međunarodnog časopisa American Journal of Electrical and Electronic Engineering.Član je organizacionih i naučnih odbora više domaćih i međunarodnih konferencija.

Bio je mentor više master radova i dve doktorske disertacije na akademskim studijama (ETF i FIN) i mentor više  diplomskih i specijalističkih radova na strukovnim studijama (VIŠER). Bio je član više komisija za prihvatanje , ocenu i odbranu doktorskih disertacija na akademskim studijama (ETF). Učestvovao je u formiranju mladog naučnog kadra u Institu Mihajlo Pupin i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u okviru komercijalnih industrijskih projekata i naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  

Učesnik je dva TEMPUS projekta, jednog projekta bilateralne saradnje (Srbija-Francuska) u okviru programa  " Pavle  Savić partnerstva Hubert Curien" i  jednog evropskog projekta  iz okvirnog programa FP7 ("Energy Warden"). Učesnik je više naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Bio je rukovodilac projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, TR2203-Razvoj sistema za merenje količine i kvaliteta vode u otvorenim tokovima baziranog na GPRS komunikaciji sa WEB pristupom za potrebe nadzora i upravljanja.

U dosadašnjoj karijeri je objavio 12 radova sa SCI liste, 3 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, 3 predavanja po pozivu na internacionalnim simpozijumima, preko 20 radova u vodećim časopisima nacionalnog značaja i više od 100 radova na internacionalnim i nacionalnim simpozijumima.

Celokupni naučni, akademski i stručni - inženjerski opus profesora detaljnije je dostupan na sledećim Internet adresama:

https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/javni_uvid/izvestaji/naucno_zvanje/2018/Zeljko_Despotovic.pdf

http://www.pupin.rs/cv/zeljko-despotovic/

http://www.pupin.rs/en/cv/zeljko-despotovic/

http://epp.etf.rs/wp/dr-zeljko-despotovic-visi-naucni-saradnik/

https://www.researchgate.net/profile/Dr_Zeljko_Despotovic2

http://www.ingkomora.rs/homepages/?l=450D62409

https://scholar.google.com/citations?user=2_euNsgm8VkC&hl=sr

http://bg.academia.edu/ZeljkoDespotovic

https://rs.linkedin.com/in/zeljkodespotovic

https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Despotovic%20Zeljko%20V#.XMipJzAzbIU


ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-2977-6710

SCOPUS ID: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16047097600

Web of Science Researcher ID: E-3402-2013

https://publons.com/researcher/1748872/zeljko-v-despotovic/


NAUČNI RADOVI I MONOGRAFIJE

(1)    RADOVI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA: 

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_cas.pdf

(2)    RADOVI U DOMAĆIM ČASOPISIMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_cas.pdf

(3)    RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_m_konf.pdf

(4)    RADOVI NA DOMAĆIM KONFERENCIJAMA:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_d_konf.pdf

(5) MONOGRAFIJE:

https://websrv3.viser.edu.rs/download/profesori/215_nastavnik_radovi_udzbenici.pdf
Objavljeni radovi i udžbenici

PhD Željko Despotović slika

PhD Željko Despotović

Kabinet: 606

Elektronska pošta: zeljko.despotovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 20-21č
  • Četvrtak: 20-21č
Predmeti