Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Управљање електроенергетским претварачима Шифра: 220511 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Знања из основа електроенергетике, електричних претврача снаге и основа електронике
Циљ: Стицање знања о напредним техникама управљања енергетским преварачима (ЕП), анализи свих компоненти и елемената у регулационој структури ЕП, моделовању и симулацији управљачких кола ЕП, мерења и параметрирања регулатора у реалном окружењу.
Исход: Студенти ће бити оспособљени за примену стечених знања из управљања енергетским претварачима (ЕП), метода анализе система регулационих и управљачких кола ЕП , софтверских алата за моделовање управљачких кола ЕП .
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у управљачко – регулациона кола и њихове основне компоненте,
 2. Побудна кола енергетских прекидачких елемената (SCR, GTO, IGBT, MOSFET, GaN FET, MCT),
 3. Сензори и прилагодна електронска кола,
 4. Начини и основни принципи реализације и структура регулационих кола енергетских претварача,
 5. Управљачка кола енергетских претварача-принципи и методе хардверске реализације,2
 6. Управљачко - регулациона кола за фазно регулисане мрежом вођене претвараче,
 7. Принципи, врсте и класификација техника ширинско-импулсне модулације (PWM) прекидачких претварача,
 8. Управљачко - регулациона кола за енергетске PWM претвараче (исправљачи, чопери, инвертори),
 9. Управљачке структуре енергетских претварача са применом у регулисаним моторним погонима
 10. V/F, скаларно и векторско управљање у индустријским моторним погонима и серво системима
 11. Управљачки кругови енергетских претварача са освртом на примену у обновљивим изворима енергије (соларни системи, ветроенергетика, горивне ћелије, плима и осека).
 12. Управљачки кругови multi-lеvel инвертора,
 13. Вискофреквентни високонапонски енергетски претварачи (основне топологије и управљање),
 14. Енергетски претварачи за корекцију фактора снаге-основни принципи и начини реализације управљачких кола.
Практична настава:
 1. a) Рачунске вежбе: решавање практичних задатака у складу са садржајем предавања (б)Рачунарске вежбе: симулације (у програмском пакету PSPICE-MicroSIM) управљачких кола енергетских претварача у складу са садржајем предавања (в) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима г) Израда самосталног семинарског рада
Литература
 1. S.Cuk, Power Electonics: Topologies, Magnetics and Control : NEW (Volume 1), TESLA Co., 2016
 2. P.Manesh, R.Pankaj, Control System for Power Electronics-A practical guide, Springer 2015
 3. S.Bacha, I.Munteanu, A.I. Bratcu, Power electronic converter modeling and control, Springer 2014.
 4. S.Ramirez, H.J.Silva-Origoza, Control design techniques in power electronics devices, Springer, London 2006
 5. M.P. Kazmierkowski, R. Krishnan, F. Blaabjerg, Control in Power Electronics-selected problems, Academic press, 2002
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099