Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мониторинг и дијагностика електричних машина Шифра: 220211 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Специјалистичке струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Знања из основа електроенергетике, електричних машина и електричних мерења
Циљ: Упознавање студената са практичним аспектима и проблемима мониторинга стања електричних машина и трансформатора ван погона и у току рада и методама дијагностике кварова.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да самостално примењују методе инвазивних и неинвазивних мерних техника и да на основу њих решавају проблеме мониторинга и дијагностике електричних машина
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод: историјски преглед и јасна дефиниција мониторинга и дијагностике понаособ.
 2. Основне конструкције типова електричних машина.
 3. Механизми настанка кварова у електричним машинама; примери кварова из праксе.
 4. Мерне технике (инвазивне и неинвазивне ) и елементи система за мониторинг електричних машина
 5. Технике мониторинга (мерење отпорности и индуктивности намотаја, мерење клизања, мерење струје, напона и снаге).
 6. Основне методе техничке дијагностике (превентивно и предиктивно одржавање)
 7. Кварови на статорима и роторима електромотора и генератора.
 8. Кварови на трансформаторима.
 9. Хемијске технике за мониторинг стања са акцентома на деградацију изолације и њену детекцију
 10. Подмазивање и деградација лежајева. Детекција деградације уља.
 11. Динамика ротора. Мониторинг и мерење вибрација. Примери мониторинга вибрација (инвазивне и неинвазивне методе).
 12. Температурни мониторинг електричних машина и трансформатора.
 13. Напредни интелигентни системи за мониторинг и дијагностику кварова електричних мшина и трансформатора; карактеристични примери.
 14. Софтверски алати за мониторинг и дијагностику електричних машина и трансформатора
 15. Трендови будућег развоја мерних метода, мониторинга и дијагностике електричних машина
Практична настава:
 1. Рачунске вежбе, вежбе у лабораторији за електричне машине и рад са софтверским алатима на рачунару. Обилазак постројења (термоелектране ЕПС-а, електромоторни погони процесне индустрије) са практично изведеним системима мониторинга и дијагностике електричних машина.
Литература
 1. М.Петровић, Испитивање електричних машина, Научна књига, Београд 1988.
 2. С.Вукосавић, Електричне машине, Академска мисао, Београд, 2010
 3. H.A.Toliyat, S.Nandi, S.Choi, H.M.Kelk,ELECTRIC MACHINES -Modeling, Condition Monitoringand Fault Diagnosis, CRC Press, 2013
 4. P.Tavner, L.Ran,J.Penman and H.Sedding, Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines, IET, London, 2008
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099