Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Електрични претварачи снаге Шифра: 120507 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Знања из основа електроенергетике, основа електронике и математике
Циљ: Овладавање студената знањима о основним пoлупроводничким елементима снаге, електронским колима за претварање електричне енергије и њиховом функционисању, као и стицање софистицираних знања о основним методама анализе кола енергетских претварача. Примена стечених теоријских и практичних знања у циљу конкретне примене у индустрији и електропривреди.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примене стечена знања у пројетовању, употреби и одржавању уређаја енергетске електонике и претварача (разне врсте исправљача, инвертора и чопера).
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање; Карактеристике прекидачких елемената који се користе у енергетској електроници.
 2. Употреба тиристора као енергетске компоненте; кола за управљање тиристорима.
 3. Монофазни и трофазни регулисани исправљачи; утицај исправљача на мрежу.
 4. Исправљачи са корекцијом фактора снаге
 5. Трофазни и монофазни подешавачи напона
 6. Компензатори реактивне снаге и енергије
 7. Пуњачи акумулаторских батерија; основне шеме и карактеристике батерија.
 8. DC/DC претварачи: спуштач напона, подизач напона, спуштач-подизач (обртач поларитета), Ћуков конвертор, SEPIC конвертор
 9. Чоперска кола за регулацију броја обратаја једносмерних мотора
 10. DC/АC преварачи, монофазни инвертори, са тиристорима и IGBT транзисторима;
 11. Ширинско импулсна модулација и примена на монофазним инверторима; динамика излазног филтера.
 12. Трофазни инвертори ; динамика излазног филтера.
 13. Фреквентни регулатори за погон и регулацију трофазних наизменичних мотора
 14. Високофреквентни инвертори у системима индукционог загревања
 15. Висконапонски високофреквентни претварачи и њихова примена у електрофилтарским постројењима на термоелектранама
Практична настава:
 1. Практична наставу чине a) Рачунске вежбе: решавање практичних задатака у складу са садржајем предавања (б)Рачунарске вежбе: симулације (у програмском пакету PSPICE-MicroSIM)кола енергетских претварача у складу са садржајем предавања (ц) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима
Литература
 1. М.Недељковић, Енергетски претварачи 1-Основне топологије енергетских претварача, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2015.
 2. А.M.Trzynadlowski, Introduction to Modern Power Electronics, Sec. Ed., J.Wiley and Sons INC., NJ 2010.
 3. М.Недељковић, Енергетски претварачи-Збирка решених задатака, Академска мисао, Београд, 2007.
 4. M.H.Rashid, Power Electronics, Prentice Hall, USA, 2006.
 5. D.A.Bradely, Power Electronics-Tutorial Guides Line Electrical Engineering, Van Nostrand Reinhold, University of Lancaster, 1987.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099