Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање електроенергетских претварача Шифра: 317101 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: За праћење предмета су потребна предзнања из (1) основа електротехнике, (2) електричних претварача снаге и (3) основа електронике
Циљ: Стицање знања о напредним техникама пројектовања енергетских претварача и њихових припадајућих управљачких кола. Оспособљавање студената за термичко моделовање, прорачуне и системе за хлађење енергетских претварача. Стицање знања о мерним техникама.
Исход: Студенти ће бити упознати са основама пројектовања енергетских претварача и биће оспособљени за самостално пројектовање главних кола снаге и управљачких кола енергетских претварача. Студенти ће бити оспособљени да своја знања примене у конкретним индустријским системима.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основне топологије енергетских претварача (AC/AC, AC/DC, DC/DC, DC/AC)
 2. Основни принципи и класификација техника фазне регулације тиристорских мрежом вођених претварача
 3. Принципи, врсте и класификација техника ширинско-импулсне модулације (PWM) прекидачких претварача
 4. Основне управљачке структуре енергетских претварача
 5. Пројектовање пасивних компоненти енергетских претварача (пригушнице, трансформатори, батерије кондензатора, импулсни трансформатори)
 6. Пројектовање тиристорских, мрежом вођених енергетских претварача
 7. Пројектовање транзисторских енергетских претварача базираних на основним топологијама
 8. Пројектовање мерних, побудних и регулационих кола енергетских претварача
 9. Пројектовање система енергетских претварача
 10. Пројектовање енергетских претварача за корекцију фактора снаге-основни принципи
 11. Израчунавање губитака снаге и термички прорачуни енергетских претварача
 12. Моделирање и пројектовање пасивних система за хлађење енергетских претварача
 13. Основни прорачуни поузданости енергетских претварача
Практична настава:
 1. Практична наставу чине a) Рачунске вежбе: решавање практичних пројектантских задатака у складу са садржајем предавања (б) Лабораторијске вежбе које су у складу са предавањима, в) Израда самосталног пројекта
Литература
 1. М.Р.Недељковић, С.Срдић, Енергетски претварачи 1-Основне топологије енергетских претварача, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2015.
 2. М.Р.Недељковић, Енергетски претварачи 2- Топологије енергетских претварача, ЕТФ Београд, Академска мисао, 2016.
 3. М.Недељковић, Мрежом вођени претварачи, Академска мисао, Београд,2007,
 4. Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins, Power electronics : converters, applications, and design, 3rd ed. , Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003.
 5. Muhammad H. Rashid, Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, 3rd ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2003.
 6. S.N.Vukosavic, Grid-Side Converters Control and Design: Interfacing Between the AC Grid and Renewable Power Source, SPRINGER 2018
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
10
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
35
Усмени испит
30
Презентација предмета (1) Предавања (36)

Основне топологије и функционалне ознаке електроенергетских претварача

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.48 MB

Карактеристични таласни облици и формуле за израчунавање средњих и ефективних вредности

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.18 MB

Прекидач као елемент енергетског претварача

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.2 MB

Неконтролисани диодни исправљачи

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.55 MB

Контролисани тиристорски исправљачи

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.89 MB

Трофазни исправљачи-карактеристични таласни облици

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.88 MB

Термички прорачун тиристорских енергетских претварача

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 5.25 MB

Форсирано хлађење енергетских претварачких модула

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.97 MB

Форсирано ваздушно хлађење тиристорских модула-практични примери

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 3.29 MB

Пренапонска заштита тиристора и диода

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.35 MB

Ограничење пораста напона при комутацији антипаралелне спреге тиристора

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.53 MB

Комутација струје у тиристорским исправљачима

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.66 MB

Побудна кола тиристора

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.27 MB

Основне топологије DC/DC претварача

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.15 MB

DC/DC претварачи и чопери

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.4 MB

Димензионисање DC/DC спуштача напона

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.96 MB

DC/DC подизач напона и његова примена у колима за корекцију фактора снаге

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.84 MB

Пројектовање мерних кола струје и напона

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.53 MB

EMI/TERMAL дизајн прекидачких напојних уређаја

др Жељко Деспотовић, 04.10.2018., 0.86 MB

Тиристорски регулатори побуде синхроних генератора

др Жељко Деспотовић, 05.10.2018., 0.67 MB

Импулсни трансформатори и њихова примена у енергетским претварачким колима

др Жељко Деспотовић, 10.10.2018., 1.76 MB

Утицај енергетских претварача на генерисање виших хармоника у напојној мрежи

др Жељко Деспотовић, 10.11.2018., 2.11 MB

Тиристорски енергетски претварачи за компензацију реактивне снаге

др Жељко Деспотовић, 28.11.2018., 0.95 MB

Тиристорски регулатори за компензацију реактивне снаге

др Жељко Деспотовић, 28.11.2018., 0.28 MB

Енергетски Претварачи-динамичка компензација реактивне снаге

др Жељко Деспотовић, 28.11.2018., 1.63 MB

Прорачун капацитивног филтра у исправљачима

др Жељко Деспотовић, 05.12.2018., 0.19 MB

SCR pobuda sa impulsnim transformatorom-karakteristični primeri

др Жељко Деспотовић, 24.12.2018., 0.16 MB

Технике и методе мерења струје и напона са аспекта пројектовања електроенертетских претварача

др Жељко Деспотовић, 05.01.2019., 2.98 MB

Тиристорски компензатори реактивне енергије

др Жељко Деспотовић, 04.12.2019., 0.82 MB

Транзисторски компензатори реактивне енергије

др Жељко Деспотовић, 11.12.2019., 0.58 MB

Енергетски претварачи за компензацију реактивне енергије и корекцију фактора снаге

др Жељко Деспотовић, 13.01.2020., 4.4 MB

Карактеристике IGBT прекидача

др Жељко Деспотовић, 16.01.2020., 3.44 MB

Карактеристике MOSFET прекидача

др Жељко Деспотовић, 17.01.2020., 1.84 MB

Прекидачке карактеристике и побудна кола BJT

др Жељко Деспотовић, 17.01.2020., 1.9 MB

Прекидачке карактеристике диода и тиристора-1

др Жељко Деспотовић, 30.11.2022., 2.61 MB

Основна побудна кола тиристора

др Жељко Деспотовић, 30.11.2022., 0.91 MB

Вежбе (24)

Вежба 1

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.5 MB

Вежба 2.1

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.12 MB

Вежба 2.2

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.29 MB

Вежба 3.1

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.35 MB

Вежба 3.2

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.5 MB

Вежба 4

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 2.35 MB

Вежба 5.1

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.22 MB

Вежба 5.2

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.11 MB

Вежба 6

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.87 MB

Вежба 7

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.19 MB

Припремни задаци за други колоквијум (DC/DC претварачи)

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.28 MB

Решења задатака 1 колоквијум-дец 2017

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.79 MB

Решења задатака 2 колоквијум- јан 2018

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.96 MB

Решења задатака ИСПИТ Јан 2018

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.18 MB

ПОДЛОГА ЗА ТРОФАЗНЕ ИСПРАВЉАЧЕ

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.05 MB

Решења задатака 1 _испит ФЕБ 2018

др Жељко Деспотовић, 08.09.2018., 2.65 MB

Решења задатака ПЕЕП СЕПТ 2018

др Жељко Деспотовић, 11.09.2018., 1.84 MB

Решења задатака ИСПИТ ОКТ 2018

др Жељко Деспотовић, 08.12.2018., 2.68 MB

PEEP SEPT 2019 Resenja zadataka

др Жељко Деспотовић, 20.09.2019., 1.4 MB

ПЕЕП решења задатака ЈАНУАР 2019

др Жељко Деспотовић, 23.09.2019., 1.54 MB

ПЕЕП решења задатака први колоквијум 2019

др Жељко Деспотовић, 23.09.2019., 6.74 MB

ПЕЕП решења задатака други колоквијум 2018

др Жељко Деспотовић, 23.09.2019., 1.26 MB

Решења задатака- Први колоквијум ПЕЕП ДЕЦ 2019

др Жељко Деспотовић, 24.01.2020., 1.26 MB

ПЕЕП решења задатака други колоквијум ЈАН 2020

др Жељко Деспотовић, 27.01.2020., 0.77 MB

Преузимања (5) Колоквијуми и међурезултати (26)

Резултати првог колоквијума ПЕЕП 2017

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.37 MB

Решења задатака 1 колоквијум-дец 2017

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 1.79 MB

ПЕЕП 2018 резултати другог колоквијума

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.38 MB

Решења задатака 2 колоквијум- јан 2018

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.96 MB

Резултати испита ПЕЕП Феб 2018

др Жељко Деспотовић, 16.03.2018., 0.11 MB

Резултати испита ПЕЕП -Септембар 2018

др Жељко Деспотовић, 10.09.2018., 0.1 MB

Резултати првог колоквијума ПЕЕП 2018

др Жељко Деспотовић, 17.12.2018., 0.2 MB

Решења задатака- Први колоквијум ПЕЕП

др Жељко Деспотовић, 17.12.2018., 6.74 MB

ПЕЕП 2019 Резултати другог колоквијума

др Жељко Деспотовић, 29.01.2019., 0.29 MB

РЕВ_Коначни резултати другог колоквијума ПЕЕП 2019

др Жељко Деспотовић, 31.01.2019., 0.09 MB

Решења задатака ПЕЕП 2019-други колоквијум

др Жељко Деспотовић, 31.01.2019., 1.26 MB

Резултати испита ПЕЕП-Јануар 2019

др Жељко Деспотовић, 06.02.2019., 0.11 MB

PEEP 2018/2019 predlog ocena

др Жељко Деспотовић, 06.02.2019., 0.09 MB

ПЕЕП резултати СЕПТ 2019

др Жељко Деспотовић, 12.09.2019., 0.09 MB

PEEP SEPT 2019 Resenja zadataka

др Жељко Деспотовић, 20.09.2019., 1.4 MB

ПЕЕП Октобар 2019-резултати испита

др Жељко Деспотовић, 25.09.2019., 0.18 MB

Резултати првог колоквијума ДЕЦ 2019

др Жељко Деспотовић, 21.12.2019., 0.18 MB

Решења задатака- Први колоквијум ПЕЕП ДЕЦ 2019

др Жељко Деспотовић, 24.01.2020., 1.26 MB

Резултати другог колоквијума ПЕЕП 2020

др Жељко Деспотовић, 26.01.2020., 0.19 MB

ПЕЕП решења задатака други колоквијум ЈАН 2020

др Жељко Деспотовић, 27.01.2020., 0.77 MB

ПЕЕП ЈАНУАР 2020 Резултати испита и предлог оцена

др Жељко Деспотовић, 04.02.2020., 0.21 MB

ПЕЕП ФЕБ 2020 резултати испита

др Жељко Деспотовић, 21.02.2020., 0.17 MB

Rezultati ispita PEEP JUN 2020

др Жељко Деспотовић, 30.06.2020., 0.1 MB

PEEP prvi kolokvijum 2021

др Жељко Деспотовић, 13.09.2021., 1.08 MB

PEEP drugi kolokvijum 2021

др Жељко Деспотовић, 13.09.2021., 0.47 MB

PEEP rezultati ispita OKT 2021

др Жељко Деспотовић, 18.09.2021., 0.17 MB

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00