Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Еколошки менаџмент Шифра: 180217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Нема.
Циљ: Упознавање студената са основним еколошким проблемима, као и са проблемима који настају неадекватним управљањем животном средином. Уочавање могућности еколошког менаџмента кроз имплементацију елемената и функција система управљања, као и интегрисањем животне средине и развоја у економске, социјалне и политичке димензије друштва.
Исход: Стицање знања кроз које се студенти оспособљавају за имплементацију савремених управљачких модела за потребе заштите животне средине, како на микро, тако и на макро нивоу посматрања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Регионални и глобални еколошки проблеми
 2. Дилеме и могућности еколошког менаџмента
 3. Успостављање еколошког менаџмента
 4. Преглед функција еколошког менаџмента
 5. Примена аспеката управљања еколошким проблемима
 6. Утицај производне делатности на животну средину.
 7. Заштита животне средине од утицаја производних, преносних и дистрибуционих електроенергетских система
 8. Моделирање система управљања заштитом животне средине према стандардима ISO 14 000
 9. Стратешки приступ решавању глобалних проблема животне средине.
 10. Управљање опасним и неопасним отпадом
 11. Екосистемски приступ у менаџмету животне средине.
 12. Улога образовања и научно-истраживачког рада (подстицај иновација) у менаџменту животне средине
Практична настава:
 1. Кроз практични наставу студенти ће обрађивати студије случаја кроз које ће применом знања стечених на теоријској настави решавати конкретне проблеме приказане у наведеним студијама случаја.
Литература
 1. Petrović N., Ekološki menadžment, FON, Beograd, 2016.
 2. Spellman F. Handbook of Environmental Engineering, by Taylor & Francis Group, LLC, NY, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
50
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099