Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења Шифра: 180417 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе
Циљ: Стицање знања о природи јонизујућег и нејонизујућег зрачења и његовим изворима. Упознавање са техникама и методама за детекцију и мерење зрачења као и мерама за превенцију акцидената и заштиту од зрачења.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да препознају изворе и опасности од јонизујућег и нејонизујућег зрачења као и да примене основне мере и процедуре заштите.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Електромагнетско зрачење. Спектар и енергија зрачења. Подела зрачења. Релевантне физичке величине у заштити од зрачења.
 2. Правни оквир и законска регулатива. Европске директиве.
 3. Извори јонизујућег зрачења у природи, медицини, индустрији и истраживањима.
 4. Детекција и дозиметрија зрачења. Уређаји и методе.
 5. Биолошко дејство зрачења.
 6. Нуклеарне електране и њихов утицај на здравље људи и животну средину.
 7. NORM и TENORM материјали. Управљање радиоактивним отпадом.
 8. Појам нејонизујућег зрачења. Природни и вештачки извори нејонизујућег зрачења.
 9. Базична ограничења и њихови параметри. Референтни гранични нивои.
 10. Електрично и магнетско поље високонапонских елемената и постројења.
 11. Електромагнетско дејство потрошачке електронике и кућних апарата.
 12. Радио-фреквенцијско зрачење.
 13. Електромагнестка компатибилност.
 14. Технике и мере заштите од нејонизујућег зрачења.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. B. Popović, Elektromagnetika, Akademska misao, Beograd, 2005.
 2. P. Osmokrović, Osnovi nuklearne fizike, Akademska misao, Beograd, 2008.
 3. G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement , 4th edition, Wiley, 2010
 4. E. J. Turner, Atoms, Radiation, and Radiation Protection, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
10
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00