Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Основи електроенергетике Шифра: 120107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима из електроенергетике.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из области електроенергетике.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у електроенергетику. Историјат развоја. Основе електромеханичког претварања енергије.
 2. Магнетизам. Трофазни систем. Енергетика и екологија.
 3. Извори енергије. Класификација облика енергије.
 4. Електрична енергија. Електроенергетски системи.
 5. Електране. Конвенционалне и неконвенционалне електране.
 6. Термоелектране.
 7. Нуклеарне електране.
 8. Хидроелектране.
 9. Пренос и дистрибуција. Даљинско управљање постројењима.
 10. Електричне инсталације.
 11. Електроенергетски претварачи.
 12. Трансформатори.
 13. Асинхроне машине.
 14. Синхроне машине.
 15. Машине једносмерне струје. Електрична мерења у електроенергетици.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. М. Миланковић, Д. Перић, И. Влајић-Наумовска, Основи електроенергетике, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2016.
 2. И. Влајић-Наумовска, М. Ивезић, Б. Чупић, Основи електроенергетике-приручник за лабораторијске вежбе, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2017.
 3. Г. Дотлић, Електроенергетика - кроз стандарде, законе, правилнике и техничке препоруке, СМЕИТС, Београд, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099