Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Заштита од буке и вибрација Шифра: 180617 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: да студенти овладају основним појмовима везаним за проблематику буке и вибрација, као и да овладају знањима потребним за мерења буке и пројектовање система за заштиту од буке и вибрација.
Исход: да студенти буду обучени да обављају послове мерења и самостално решавају елементарне проблеме из области буке и вибрација.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у физичку акустику, настанак, пријем и простирање звука
 2. Психофизичка акустика, утицај буке на човека;
 3. Основе фреквенцијске анализе звука, мерења у акустици;
 4. Електро-механичко-акустичке аналогије;
 5. Бука, дефиниција и основни појмови;
 6. Врсте буке и основне величине, изолациона моћ преграде, изолованост између просторија; Закон масе;
 7. Ваздушна бука: анализа и ситеми заштите;
 8. Структурна бука, типови, настанак и начини провођења.
 9. Колоквијум.
 10. Увод у теорију вибрација, анализа система маса-опруга; Основи мерења вибрација;
 11. Ветрогенератори као извор буке: анализа и решења;
 12. Основни принципи звучне изолације; Хомогене и вишеслојне преграде; Прозори и врата у системима за заштиту од буке; Пливајући подови;
 13. Стандарди и законска регулатива;
 14. Активни системи за заштиту од буке.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Мерења ваздушне буке између две просторије; Мерење комуналне буке; Мерења структурне буке; Решавање практичних проблема: пројектовање система за заштиту од буке; Обука за рад у софтверским пакетима Sound Plan и Comsol;
Литература
 1. Д. Цветковић, М. Прашчевић, Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005.
 2. М. Прашчевић, Д. Цветковић, Бука у животној средини, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099