Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Еколошка регулатива Шифра: 180117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема услова за похађање предмета.
Циљ: Упознавање студената са основним међународним и домаћим регулативама у области заштите животне средине, посебно регулатива ЕУ, међународних конвенција Уједињених нација и Савета Европе и еколошког законодавства у Републици Србији, нарочито оних који се односе на медијуме животне средине (воду, ваздух, земљиште, биљни и животињски свет). Студенти ће бити упознати и са односом еколошких регулатива и регулатива које се односе на енергетику, јер је фокус и једних и других данас заснован на одрживом развоју и рационалном коришћењу природних ресурса. Овај концепт се не може објаснити без познавања енергетских регулатива, нарочито оних који се односе на енергетске изворе, енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. Студенти ће бити упознати и са основама еколошке политике, кроз политичко-правне документе (стратегије и др) за поједине области.
Исход: Оспособљавање студената да препознају значај и улогу еколошких регулатива у заштити животне средине, обезбеђењу одрживог развоја и стварању концепта одрживих заједница. Студенти ће проучавањем међународних и националних еколошких регулатива бити упознати на који начин систем еколошких регулатива делује од глобалног ка локалном и обрнуто. Студенти ће бити у могућности да разумеју однос екологије и енергетике, кроз јасно успостављање везе регулатива у ове две области, посебно са становишта развоја одрживих заједница. Оспособљавање студената за функционално разумевање еколошких регулатива али и еколошких политика треба да омогући да да студенти буду оспособљене да самостално спроводе истраживања еколошко политиколошких и правних проблема еколошке заштите код нас и у свету.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Општи подаци о предмету (прва недеља)
 2. Документи УН и њихов значај за стварање глобалних еколошких регулатива (друга недеља)
 3. Еколошке регулативе Савета Европе (трећа недеља).
 4. Еколошке регулативе Еврпске уније (четврта недеља)
 5. Концепт одрживог развоја у међународним правним документима (пета недеља)
 6. Први тест (шеста недеља)
 7. Настанак и развој еколошких регулатива у Србији (седма недеља)
 8. Закон о заштити животне средине (осма недеља)
 9. Закон о управљању отпадом (девета недеља)
 10. Посебни закони и регулативе које се односе на заштиту медијума животне средине (десета недеља)
 11. Други тест (једанаеста недеља)
 12. Енергетски биланси РС (дванаеста недеља)
 13. Енергетске регулативе у Републици Србији (тринаеста недеља)
 14. Однос еколошких и енергентских регулатива (четрнаеста и петнаеста недеља).
Практична настава:
 1. Кроз практични наставу студенти ће обрађивати студије случаја кроз које ће применом знања стечених на теоријској настави решавати конкретне проблеме приказане у наведеним студијама случаја.
Литература
 1. Н. Драгојловић, Т. Мишчевић (ур.), Животна средина, Еврпски покрет у Србији, Београд, 2010.
 2. Т.Мишћевић, М.Симурдић (ур), Енергетика, Европски покрет у Србији, Београд, 2010
 3. Д.Миленковић, Право заштите животне средине, Виша политехничка школа у Београду, 2006
 4. В. Јолџић,Еколошка политика – од идеје до изградње међународног еколошког права, Београд, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (1) Предавања (11)

Појам и историјски развој еколошке регулативе

др Бобан Цветановић, 06.03.2021., 0.29 MB

Уједињене нације и заштита животне средине_Први део

др Бобан Цветановић, 11.03.2021., 0.53 MB

Уједињене нације и заштита животне средине_Други део

др Бобан Цветановић, 19.03.2021., 0.45 MB

Савет Европе и заштита животне средине

др Бобан Цветановић, 29.03.2021., 0.18 MB

Европска Унија и заштита животне средине_Први део

др Бобан Цветановић, 05.04.2021., 0.27 MB

Европска Унија и заштита животне средине_Други део

др Бобан Цветановић, 16.04.2021., 0.24 MB

Историјски развој права животне средине у Србији

др Бобан Цветановић, 16.04.2021., 0.25 MB

Eколошка политика у Србији-Први део

др Бобан Цветановић, 24.04.2021., 0.15 MB

Еколошка политика у Србији - Други део

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Еколошка политика у Србији - Трећи део

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Еколошка политика у Србији - закључак

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00