Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Еколошка регулатива Шифра: 180117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Нема услова за похађање предмета.
Циљ: Упознавање студената са основним међународним и домаћим регулативама у области заштите животне средине, посебно регулатива ЕУ, међународних конвенција Уједињених нација и Савета Европе и еколошког законодавства у Републици Србији, нарочито оних који се односе на медијуме животне средине (воду, ваздух, земљиште, биљни и животињски свет). Студенти ће бити упознати и са односом еколошких регулатива и регулатива које се односе на енергетику, јер је фокус и једних и других данас заснован на одрживом развоју и рационалном коришћењу природних ресурса. Овај концепт се не може објаснити без познавања енергетских регулатива, нарочито оних који се односе на енергетске изворе, енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. Студенти ће бити упознати и са основама еколошке политике, кроз политичко-правне документе (стратегије и др) за поједине области.
Исход: Оспособљавање студената да препознају значај и улогу еколошких регулатива у заштити животне средине, обезбеђењу одрживог развоја и стварању концепта одрживих заједница. Студенти ће проучавањем међународних и националних еколошких регулатива бити упознати на који начин систем еколошких регулатива делује од глобалног ка локалном и обрнуто. Студенти ће бити у могућности да разумеју однос екологије и енергетике, кроз јасно успостављање везе регулатива у ове две области, посебно са становишта развоја одрживих заједница. Оспособљавање студената за функционално разумевање еколошких регулатива али и еколошких политика треба да омогући да да студенти буду оспособљене да самостално спроводе истраживања еколошко политиколошких и правних проблема еколошке заштите код нас и у свету.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Настанак и развој еколошких регулатива и еколошко право као самостална грана права
 2. Документи УН и њихвог значај за стварање глобалних еколошких регулатива
 3. Еколошке регулативе Савета Европе. Еколошке регулативе Еврпске уније
 4. Концепт одрживог развоја и одрживих заједница у међународним правним документима
 5. Настанак и развој еколошких регулатива у Србији
 6. Први колоквијум
 7. Интегрални систем заштите животне средине у Републици Србији
 8. Унутрашњи део интегралног система заштите животне средине - Закон о заштити животне средине
 9. Спољни део интегралног система заштите животне средине - Закон о заштити животне средине
 10. Посебни закони и регулативе које се односе на заштититу медијума животне средине
 11. Однос еколошких и енергентских регулатива. Енергетске регулативе у Републици Србији. Енергетски извори, ефикасност, безбедност и обновљиви извори
 12. Однос еколошког права и еколошких политика. Еколошка политика ЕУ и Републике Србије
 13. Други колоквијум
Практична настава:
 1. Кроз практични наставу студенти ће обрађивати студије случаја кроз које ће применом знања стечених на теоријској настави решавати конкретне проблеме приказане у наведеним студијама случаја.
Литература
 1. Н. Драгојловић, Т. Мишчевић (ур.), Животна средина, Еврпски покрет у Србији, Београд, 2010.
 2. Т.Мишћевић, М.Симурдић (ур), Енергетика, Европски покрет у Србији, Београд, 2010
 3. Д.Миленковић, Право заштите животне средине, Виша политехничка школа у Београду, 2006
 4. В. Јолџић,Еколошка политика – од идеје до изградње међународног еколошког права, Београд, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099