Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Мониторинг животне средине Шифра: 181017 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема.
Циљ: Упознавање студената са савременим методама мониторинга животне средине..
Исход: Студенти ће бити оспособљени да планирају и спроводе мониторинг програме стања квалитета животне средине, еколошког статуса и интегритета екосистема, али и да анализирају и тумаче резултате и доносе закључке и управљачке одлуке на основу резултата добијених мониторингом животне средине.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Законска регулатива у области мониторинга ваздуха, воде, отпадних воде, земљишта и осталих делова животне средине.
 2. Особине штетних материја у ваздуху, води и земљишту.
 3. Мониторинг индустријских загађивача. Систематска мерења, испитивање и оцењивање индикатора стања и загађења животне средине.
 4. Mониторинг стандардних штетних материја (SO2, NOx, CO2, CO).
 5. Мониторинг чађи, емисије метала.
 6. Мониторинг специфичних штетних материја.
 7. Праћење стандардним методама штетних материја (SO2, NOx, CO2, CO), чађи, мониторинг емисије метала.
 8. Праћење утицаја јавне светлосне расвете на повећање штетних материја у ваздуху.
 9. Специфичности аутоматског мониторинга ваздуха у аутоматским станицама.
 10. Мониторинг ваздуха у просторији.
 11. Биоиндикатори за испитивање стања људског здравља и угроженисти екосистема.
 12. Квалитативна анализа података у биомониторингу нејонизујућег и јонизујућег зрачења.
 13. Мониторинг животне средине употребом Глобалног Навигационог Сателитског Система.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Environmental Monitoring using GNSS, Joseph Awange, Springer 2012.
 2. Handbook of Air Pollution Prevention Prevention and Control, Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D., N&P Limited, Elsevier Science (USA), 2002.
 3. Advanced environmental monitoring, Young Kim, Ulrich Platt, Springer 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00