Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Рециклажне технологије Шифра: 180817 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Нема.
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима екологије и еколошких проблема. Упознавање студената са начинима примене реалних техничких система и технологија у сврху решавања еколошких проблема.
Исход: Оспособљеност студената да идентификује и минимизира еколошке проблеме, генераторе тих проблема и утицај на животну средину.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводна разматрања
 2. Опције третмана отпада
 3. Рециклажа као опција третмана
 4. Рециклажне технологије-подела
 5. Механичке рециклажне технологије
 6. Технологије рециклаже папира и папирне амбалаже
 7. Технологије рециклаже електричног и електронског отпада (посебни токови отпада)
 8. Технологије рециклаже возила након истека животног века (посебни токови отпада)
 9. Технологије рециклаже пластичне и стаклене амбалаже
 10. Технологије рециклаже отпадних пнеуматика (посебни токови отпада)
 11. Технологије рециклаже батерија и акумулатора (посебни токови отпада)
 12. Биолошке рециклажне технологије
 13. Технологије рециклаже отпадне биомасе
 14. Предности рециклаже у односу на спаљивање отпада.
Практична настава:
Литература
 1. Hodolič J. i dr., Reciklaža i reciklažne tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Презентација предмета (5) Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (3) Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00