Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Рециклажне технологије Шифра: 180817 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Нема.
Циљ: Упознавање студената са основним појмовима екологије и еколошких проблема. Упознавање студената са начинима примене реалних техничких система и технологија у сврху решавања еколошких проблема.
Исход: Оспособљеност студената да идентификује и минимизира еколошке проблеме, генераторе тих проблема и утицај на животну средину.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Рециклажна индустрија
 2. Зелена економија и одрживи развој
 3. Циркуларна економија
 4. Очување природних ресурса као допринос рециклаже отпада
 5. Рециклажа неопасног и опасног отпада
 6. Рециклажне технологије
 7. Ефекти рециклаже
 8. Смањење загађења организованим сакупљањем отпада ради рециклаже
 9. Примарна селекција отпада као основни услов за рециклажу
 10. Стратегија организованог и потпуног рециклирања отпадних материјала
 11. Рециклажа посебних токова отпада
 12. Рециклабилне врсте отпада
 13. Рециклажа посебних токова опасног отпада: електрични и електронски отпад, отпадна уља, батерије, акумулатори и возила.
 14. Рециклажа посебних токова неопасног отпада: амбалажа и амбалажни отпад
 15. Рециклажа металног отпада.
Практична настава:
 1. Начин обележавања рециклабилнихврстаотпада. Еко знак. Упознавање са USEPA листом, европским каталогом отпада. Методе узорковања и анализе опасног и неопасног отпада ради рециклаже на садржај специфичних органских и неорганских компоненти. Упознавање са поступцима руковања опасним отпадом у фази сакупљања, транспорта и привременог складиштења ради рециклаже. Демонстрација управљања рециклажним врстама отпада (опасним и неопасним) у одређеним постројењима за третман/рециклажу отпада у РС. Посета једном од постројења за рециклажу опасног отпада и постројења за рециклажу неопасног отпада. Посета предузећу које се бави рециклирањем индустријског отпада. Посета ливници. Анализа ефекта рециклаже са аспекта 3Е (енергија + економија + екологија).
Литература
 1. Hodolič J. i dr., Reciklaža i reciklažne tehnologije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
20
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099