Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Одрживи развој Шифра: 181117 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Циљ предмета је стицање знања о значају концепта одрживог развоја
Исход: Оспособљавање студената за примену концепта одрживог развоја у заштити ви унапређењу животне средине, примени миленијумских циљева човечанства (2015) и уравнотеженом економском расту који респектује принципе одрживости и носећег капацитета Земље.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Генеза и развој концепта одрживог развоја. Три стуба одрживог развоја.
 2. Економски развој. Макроекономска кретања. Запосленост. Енергетика и индустрија. Нове технологије.
 3. Обновљиви извори енергије.
 4. Животна средина и природни ресурси. Отпад. Земљиште. Просторно планирање.
 5. Систем управљања животном средином.
 6. Загађење ваздуха: тачкасто и дифузно загађење ваздуха. Прекогранично загађење ваздуха. „Киселе кише“
 7. Загађење изворишта воде за пиће
 8. Загађење обрадивог земљишта.
 9. Крчење шума и промена биодиверзитета.
 10. Родна и етничка равноправност.
 11. Стратегија одрживог развоја Србије.
 12. Управљање безопасним отпадом
 13. Управљање опасним отпадом
 14. Бука, извори буке, мерење извештавање и заштита од буке.
 15. Финансирање стратегије одрживог развоја Србије
Практична настава:
 1. Практична настава изводи се у учионици за аудиторну наставу. Циљ практичне наставе је да се на примерима из праксе даље продубљују знања и вештине из области примене концепта одрживог развоја.
Литература
 1. Анђелка Н. Михајлов, Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95 корака, Привредна комора Србије и Амбасадори животне средине, 2005.
 2. М. Пантелић, Б. Јордовић, Г. Браун, Д. Брковић, Екологија и заштита животне средине, Технички факултет, Чачак, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099