Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Комуникациони системи Шифра: 130211 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов: Познавање основних појмова из електротехнике и више математике.
Циљ: Упознавање са основним принципима и техникама које се користе у модрним комункационим системима.
Исход: Разумевање техника анализе сигнала као и поступака обраде сигнала у модерним комуникационимсистемима. Добијање основних знања за лакше разумевање материје из других курсева из областителекомуникација и обраде сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Веза са другим курсевима.
 2. Основни модел телекомуникационог система. Информација, мера за количину информације.
 3. Класификација сигнала, представљање сигнала у временском и фреквенцијском домену, спектрална анализа континуалних сигнала.
 4. Теорема одабирања и спектрална анализа временски дискретних сигнала.
 5. Карактеристике телекомуникационих канала.
 6. Амплитудска модулација.
 7. Фреквенцијска и фазна модулација.
 8. Колоквијум.
 9. Импулсна амплитудска, импулсна ширинска и импулсна положајна модулација, импулсна кодна модулација.
 10. Дигитални пренос у основном и транспонованом опсегу.
 11. Утицај шума у комуникационим системима.
 12. Заштитно кодовање.
 13. Технике мултиплексирања, технике вишеструког приступа.
 14. Примери комуникационих система.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Фуријеова анализа периодичних и апериодичних континуалних сигнала.
 2. Фреквенцијска карактеристика филтра.
 3. Торема о одабирању и дискретна Фуријеова трансформација.
 4. Амплитудска модулација.
 5. Феквенцијска модулација.
 6. Квантизација и импулсна кодна модулација.
 7. Дигиталне модулације.
 8. Заштитно кодовање.
Литература
 1. Мирослав Л. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд ,2008.
 2. Мирослав Л. Дукић, Горан Марковић, Дејан Вујић, Принципи телекомункација, зборник решених проблема, Академска мисао, Београд 2008.
 3. John G. Proakis, Masoud Salehi, Fundamentals of Communication Systems, Prentice Hall, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00