Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Напредне архитектуре рачунара Шифра: 130411 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Архитектура и организација рачунара 1, Архитектура и организација рачунара 2
Циљ: Да својим програмским садржајем студентима кроз наставу, лабораторијске вежбе обезбеди неопходна теоретска и практична знања из области савремених архитектура и микрорачунарских система и омогући практичну примену стечених знања на реализацији асемблерских програма, у складу са потребама и правцима развоја информационих технологија.
Исход: Студенти ће стећи основна знања из области савремених архитектура рачунара и микрорачунара и бити оспособљени да користе један савремени процесор за реализацију конкретних решења проблема који се сусрећу у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Централни процесор:Управљачка јединица. CISC и RISC архитектуре. Напредне архитектонске карактеристике 64-битних микропроцесора.
 2. Векторски и суперскаларни процесори. Аритметичко-логичка јединица. Регистар стања. Акумулатор.
 3. Организација меморијског система. Интерна структура. Адресни декодер. Адресирање меморија. Повећање адресног простора – меморијске банке.
 4. Меморијски циклуси уписа и читања. Специјализоване меморије – ДРАМ, ЕЕПРОМ, СРАМ, нвСРАМ.
 5. Кеш меморије, принцип рада и начини реализације. Одржавање података у Кеш и РАМ меморији.
 6. Колоквијум
 7. Врсте прекида. Векторска табела прекида.
 8. Дефинисање приоритета редоследом прозивања периферија, хардверским уланчавањем прекида и применом контролера прекида са одређивачем приоритета. Прекидна процедура.
 9. Мапирање меморија и периферија. Адресирање периферија.
 10. Паралелни и серијски У/И интерфејси. У/И контролер – контролне функције и функције преноса података. Декодовање адреса – избор уређаја.
 11. ДМА контролер. Хардвер за ДМА пренос унутар периферије. Архитектура ДМА контролера.
 12. Регистри ДМА контролера. ДМА контролери ПЦ.
 13. Спољне меморије, РАИД системи.
 14. Подршка оперативног система. Концепт виртуелне меморије.
 15. Колоквијум
Практична настава:
 1. Инструкције за пренос података. Опис асемблерских инструкција и начина адресирања за пренос података између регистара ЦПУ и меморије. Опис логичких инструкција. Инструкције за контролу тока програма. Инструкције за обраду потпрограма. Инструкције за обраду прекида.
Литература
 1. Вилиам Столингс, Организација и архитектура рачунара, ЦЕТ 2014. Превод осмог издања.
 2. С. Обрадовић, Б. Павић, Приручник за лабораторијске вежбе - АРМ процесор, ВИСЕР, Београд
 3. С. Минић, Информационе технологије,2015. Универзитет у Приштини- К.Митровици, Учителјски факултет у Призрену- Лепосавићу
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
30
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00