Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Стандардни кориснички интерфејси Шифра: 130611 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов:
Циљ: Предмет кроз практичне примере показује обједињено коришћење технологија: HTML5, CSS3 i JavaScript-a у изради интерактивних и прилагодљивих програма. Основни циљ предмета је да студент овлада коришћењем наведених технологија у практичном решавању програмерских задатака на клијентској страни.
Исход: Студент је оспособљен да коришћењем технологија: HTML5, CSS3 i JavaScript практично реализује програме на клијентској страни.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Технологијa: HTML5.
 2. Технологијa: CSS3.
 3. Технологијa: JavaScript.
 4. Обрасци и интерфејс Forms.
 5. Видео и аудио интерфејс.
 6. Интерфејс Fullscreen.
 7. Интерфејс Stream.
 8. Интерфејс Canvas. Интерфејс Pointer Lock.
 9. Интерфејс Drag and Drop.Интерфејс Web Storage.
 10. Интерфејс Geolocation. Интерфејс History.
 11. Интерфејс Offline. Интерфејс Page Visibility.
 12. Интерфејс Web Messaging. Интерфејс Web Socket.
 13. Интерфејс Web Workers.
 14. Креирање елемената странице из JavaScript-a.
 15. Библиотека jQuery.
Практична настава:
 1. Практично решавање задатака за сваку лекцију предавања.
Литература
 1. Juan Diego Gauchat (2014): Integrisane tehnologije za izradu Web strana, drugo izdanje. Mikro knjiga, Beograd.
 2. D, Flanagan (2008): JavaScript: sveobuhvatni vodič. Mikro knjiga, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00