Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Програмирање веб апликација Шифра: 130311 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 3
Услов:
Циљ: Упознавање са актуелним концептима и приступима у области развоја веб-апликација, са посебним освртом на развој софтверских система за претраживање текстуалних података на вебу.
Исход: Студенти ће развити разумевање актуелних концепата и приступа у области развоја вебапликација, и демонстрираће способност да самостално и критички анализирају њихове предности, ограничења и адекватност примене.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод, појам и специфичности проналажења информација на вебу,
 2. Прецизност, одзив, Ф-мера,
 3. Инвертовани индекс и буловска претрага,
 4. Матрица инциденције термина и докумената,
 5. Инвертоване листе и операције над њима
 6. Језичка обрада и речник индексних термина,
 7. Оптимизација приступа речнику индексних термина,
 8. Контекстно зависно предвиђање корисничких упита,
 9. Исправљање словних грешки у корисничким упитима – принцип сличности,
 10. Контекстно зависно исправљање словних грешки у корисничким упитима,
 11. Рангирање резултата претраге,
 12. Алгоритми за обилазак графова,
 13. Специфичности обиласка веба,
 14. Корекција пристрасности обиласка,
 15. Класификација текста.
Практична настава:
 1. Увежбавање представљених концепата, метода и техника кроз примере.
Литература
 1. M. Гњатовић, Увод у проналажење информација на вебу, ВИШЕР, Београд, 2016. (у припреми)
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
Усмени испит
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099