Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Методе истраживања Шифра: 317218 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Нема
Циљ: Циљ предмета је да студенти стекну бољи увид у методологију и примену одговарајућих метода и техника примењеног и научног истраживања. Студенти ће користити теоријске основе за критички преглед литературе релевантне за своје научно поље и одредити како се истраживање може користити у формулисању мастер рада.
Исход: Да омогући студентима да успешно изаберу и дефинишу теме, као и планирају и организују писану и усмену презентацију научних и стручних радова. По завршетку курса, студент ће бити у стању да разуме истраживачку терминологију, покаже знања о истраживачким процесима, критички анализира објављена истраживања коришћењем штампаних и онлајн база података, примењује формате за цитирање штампаних и електронских материјала, идентификује, објашњава, упоређује и припрема кључне елементе истраживачког питања и извештаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводна разматрања, план и програм рада.
 2. Дефиниција науке
 3. Развој науке
 4. Методологоија научно-истраживачког рада.
 5. Организација истраживања.
 6. Методе истраживања.
 7. Методе прикупљања података.
 8. Методе обраде података.
 9. Опште и посебне научне методе.
 10. Структура научног/ стручног рада.
 11. Врсте научних резултата.
 12. Писање и публиковање научног рад.
 13. Писање специјалистичког (стручног) рада.
 14. Вредновање научних резултата.
 15. Завршна разматрања, анализа, самовредновање
Практична настава:
 1. Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Зоран Поповић, Како написати и објавити научно дело, Academic Mind, 2014
 2. Andreas Öchsner, Introduction to Scientific Publishing, Backgrounds, Concepts, Strategies, Springer, 2013
 3. Милосављевић Славољуб, Радосављевић Иван: Основи методологије политичких наука, Службени гласник Србије, Београд, 2008,
 4. Ристић Ж.: О истраживању, методу и знању, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
50
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
15
Усмени испит
30
Обавештења
© 2023 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00