Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Методе истраживања Шифра: 317218 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Нема
Циљ: Циљ предмета је да студенти стекну бољи увид у методологију и примену одговарајућих метода и техника примењеног и научног истраживања. Студенти ће користити теоријске основе за критички преглед литературе релевантне за своје научно поље и одредити како се истраживање може користити у формулисању мастер рада.
Исход: Да омогући студентима да успешно изаберу и дефинишу теме, као и планирају и организују писану и усмену презентацију научних и стручних радова. По завршетку курса, студент ће бити у стању да разуме истраживачку терминологију, покаже знања о истраживачким процесима, критички анализира објављена истраживања коришћењем штампаних и онлајн база података, примењује формате за цитирање штампаних и електронских материјала, идентификује, објашњава, упоређује и припрема кључне елементе истраживачког питања и извештаја.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Дефиниција науке
 2. Развој науке
 3. Методологоија научно-истраживачког рада.
 4. Организација истраживања.
 5. Методе истраживања.
 6. Методе прикупљања података.
 7. Методе обраде података.
 8. Опште и посебне научне методе.
 9. Структура научног/ стручног рада.
 10. Врсте научних резултата.
 11. Писање и публиковање научног рад.
 12. Писање специјалистичког (стручног) рада.
 13. Вредновање научних резултата.
 14. Завршна разматрања, анализа, самовредновање
Практична настава:
 1. Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Зоран Поповић, Како написати и објавити научно дело, Academic Mind, 2014
 2. Andreas Öchsner, Introduction to Scientific Publishing, Backgrounds, Concepts, Strategies, Springer, 2013
 3. Oates, B. J., Griffiths, M., & McLean, R. (2022). Researching information systems and computing. Sage.
 4. Leavy, P. (2022). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. Guilford Publications.
 5. Fellows, R. F., & Liu, A. M. (2021). Research methods for construction. John Wiley & Sons.
 6. Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods. Sage.
 7. Tracy, S. J. (2019). Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact. John Wiley & Sons.
 8. Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2022). Business research methods. Oxford university press.
 9. ANĐELIĆ, S., BANJAC, N., ČOLAKOVIĆ, G., & EMIŠ-VANDLIK, N. (2017). Pisanje naučnog članka: UMRID formula. NAUČNI Č A SOPIS URG ENTNE MEDICINE, 31.
 10. Бранислав Белић, Марко Цинцовић. Методе научног рада, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2020.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
70
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00